Snář Z

Velký snář – Z

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Zabít
– spácháš křivdu
přítele – přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Záclona (y)
krásné v domě – radost, majetek i uznání
rozprostřené po domě – povýšení
spálené, potrhané – smrt úrazem
viděti: úspěšné obchody.
za ní se ukrývati: pozor na podvod.

Zadek
ženský viděti: malichernostmi se zabývati.
svůj viděti: zmatek v obchodech.

Zahrada
hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody.
Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že je to váš vnitřní život. Všímejte si, jak je upravená. Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného. Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí. Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany.
s vysokým plotem viděti: zamítnutížádosti.
zanedbanou viděti: falešnými rádci obklopen býti.

Záchod
rozmrzelost, nuda.

Zajetí
do něj se dostati: podvod.

Zajíc
chytiti ho – za manželku chtít lehké děvče
jísti: spokojenost.
pečeného ho jísti – zlá pohlavní nemoc
po něm něčím hoditi – žena se ti časem zprotiví
stříleti:šťastný býti.
viděti: strach.

Zakopat
něco – ztráta štěstí

Záloha
žádati ji – budeš jednati se sprostým mužem

Zámek (zabezpečovací zařízení)
mazati – sledování, překvapení
otvírati – krádež
rezatý – domácnost, kde nestojí o návštěvy
visací na dveřích viděti – nejsi vítán tam, kam chceš jíti
zavírati – dovolená

Zametat
světnici: nemoc.

Zápach
silný: nevěrnost, proradnost, faleš.

Zarmoucen
býti: přátelé přijdou.

Zásuvka (y)
vytažené – svatba nebo dědictví

Zátka
– to, co důležitého víš, dále nepovídej

Zatmění
slunce viděti: válka, těžká doba.

Závin
jablkový závin – brzké nabytí ztracených sil

Závoj
– kupuješ zajíce v pytli

Zázvor
v pytlíku – najdeš peníze

Zbraň
nabíjeti střelnou zbraň – k rozhodnému slovu se připrav, přichystej

Zbrojnice
viděti: válka a nepokoje.

Zeď
hřbitovní – blízký pohřeb
Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti.
vysoká – vyšetřovací vazba, vězení
zbořená – osvobození

Zelenina
syrovou viděti nebo jísti: nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc.

Zelí
jísti kyselé s octem – žalost
nedobře vařené – zármutek
vytrhávati a vyhazovati – zbavíš se zármutku

Zem
černou viděti: nepříjemnost, neštěstí, zármutek.
kopati zemi – stavba nebo pohřeb
lutou, sluncem zalitou viděti:štěstí, úspěch, věrné přátelství.
obdělávati: přírůstek do rodiny.
padnouti na zem – můžeš dosáhnouti výhry
padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest – pohroma a zmatek
s ní mluviti: velké bohatství.

Zeměkoule
viděti: velká cesta, brzká ašťastná svatba.

Zemětřesení
cítiti: znamená změnu, slušnost.
pouze v domě – velké daně
v domě a cosi se zlámalo – skrytá krádež

Zimostráz
– předpovídá se ti vysoký věk
zelený viděti: pevné naděje.

Zlatit
něco – příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato
na sobě nositi: těkavost, nestálost.
platiti zlatem: roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech.
rozdávati: svatbu chystati.
rozpouštěti – nebezpečí popálení
rýžovati – nebezpečí od zlých lidí
v zemi nalézti, odnésti a schovati – křivé nařčení
viděti nebo míti: znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech.
Zlaté a stříbrné zboží vlastniti: lichotníky okolo sebe míti.
Zlaté mince viděti, přijímati: věrná láska a brzká svatba.
Zlato ukrásti: úctu nebo milého(ou) ztratiti.
Zlato v prutech dostati: nepříjemnosti, ztráta.
Zlatou rybu viděti: překážky v obchodech.
Zlatý důl objevit: jistá výhra.
ztratiti: okraden nebo v obchodech podveden býti.

Zloděj
vstoupiti viděti: stěstí a jistota v obchodech.

Zlomení
něčeho – rozejíti se

Zmije
– nemoc
být jí uštknut: zničené štěstí
být uštknut zmijí: varuje před upadnutím do vážných finančních problémů
hladit ji: varuje před nebezpečím, které ti hrozí
honit zmiji: staneš se závislí na jiných
chytat zmiji: překonáš všechny potíže
útočící zmije: naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel
vidět ji:tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty
vidět: znamená nešťastnou lásku
zabít ji: předzvěst usmíření
zabít zmiji: brzy se zbavíš falešných známých a přátel

Zmrtvýchvstání
viděti: vysvobození z bídy.

Znečištění
Znečistiti se: nevěra.
Znečištěn býti a očistiti se: z nebezpečí se dostati.
Znečištěn býti: zlá pomluva.

Zneuctěn(a)
býti: neštěstí ve všem.
býti veřejně: neštěstí a pokles v obchodech.

Zpěv
slyšeti: dobrá zpráva.

Zpívat
krásně – radost, veselí, chvála
krásně a náhle zmlknouti – teskný život
krásně a změniti hlas – náhlé neštěstí, úraz

Zpovědník
viděti ho, jemu se zpovídati: nejasné obchody napraviti.

Zrno
ječné zrno – nevtírej se do cizích záležitostí

Zrzavý
viděti ho – zdaví, štěstí

Zřícenina
viděti ji – úpadek

Zub (y)
– chápat jako sexuální symbol
bezvadně čisté zuby – symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě
bílé – starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře!
bolavé míti – starost
bolesti zubů – jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání
být na vyšetření zubů – znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů
čistit si zuby – znamená těžko boj o udržení svého majetku
dostati – Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí.
drkotající zuby – věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných
falešné – Svědomí ti ukáže pravou cestu
hořejší stolička – značí děti, chlapce, dolejší dcery
jinému trhati – krádež
krásný a běloskvoucí – příbuzenstvo zbohatne
mít špatné nebo uvolněné – ukazuje na hmotné ztráty
mít pěkné – příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu
mít umělé zuby – znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám
mít vybité zuby – předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci
nechat si plombovat zuby – znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů
nechat si vytrhnout – budete vtaženi do trablů druhého
nechat si zaplombovat – ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem
někomu druhému vytrhnout – budete těžit z tísnivé situace druhého
špatné – Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě.
špatné zuby – naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů
pěkné bílé míti – stálé zdraví
špičák zlomený – přítel onemocní
plombovati – Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány.
pokryté zubním kamenem – zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici
používat párátko – budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací
přerostlé – Nedej se špatně ovlivňovat!
sám mít falešné zuby – dosáhnete zdánlivého zisku
sám si vytrhnout – znamená falešnou spekulaci
trhat zuby – znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží
trpět bolestí zubů: nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu
vidět falešné zuby u druhých – varování před nějakým podvodníkem
vidět párátko – příslib finanční úlevy
vidět pěkné zuby u druhých – příslib zámožných přátel nebo známých
vidět u druhých špatné nebo uvolněné – přináší nevýhodnou známost nebo vztah
vidět zubaře při práci – přítel vám pomůže z prekérní situace
vylomený zub věští ztrátu zdraví
vypadávající – přináší nemoc nebo zevní zábrany
vypadlý – smrt
vypadnouti – Dovíš se o úmrtí.
vyžraný viděti – nemoc
vytrhnouti – Zlí lidé chtějí tě zničit
z úst vypadnout viděti – smrt
zlaté – Nechlub se svými úspěchy!
zlaté zuby – věští bohatství a dostatek
ztratit je – upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí
ztratiti – neštěstí

Zvěř
býti pronásledován divokou zvěří- máš hříchy
divokou honiti – pochvala
hubenou viděti – nemoc
jakákoliv – štěstí u velkých osobností
lovit ji – znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce
lovná zvěř – znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí
řvaní divé zvěře – vášně
tučnou viděti – škoda
vidět lesní zvěř – znamená úspěch v plánovaných záležitostech
zápasiti s divokou zvěří – přemožení vlastních chyb

Zvěřina
– bohatým nepřízeň, chudým neštěstí
– můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřinec
– nenadálý výjev
– uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný

Zvířata
– zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu
divoká – čelí k budoucímu neštěstí
divoká – Hrubost a sprostota lidem neprospívají.
divoká zvířata – daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty
domácí zvířata – klid a harmonie doma a spokojenost v lásce
hladit je – varuje před účastí na nejistých projektech
krmit zvířata – štěstí a život v dostatku
krmiti – Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta.
krmiti zvířata – dobré živobytí v budoucnu
krotiti – Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit.
mluvicí – Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty!
mluvící zvířata – znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání
mnoho divokých, ale ochočených – vydáte se v nebezpečí
pasoucí se – Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze.
pasoucí se zvířata – jsou znamením věrných a poctivých přátel
velké množství zvířat – problémy a obtíže v zaměstnání
vycpaná – Chceš si získat úctu, která ti nepatří.
vycpaná zvířata – znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině

Zvon (Zvonek)
jeho hlas silný – dlouhý život
jestliže s ním zvonila žena – obávej se zlé pověsti
malý – co víš, nepověz
padající – oheň
viděti: odvaha v podnikání.
zvonek elektrický: vyrušení
zvonící – poplach
zvoniti slyšeti: dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky.

Zvonice
viděti:štěstí, moc,čest.

Zvracet
dobrovolně a bez bolesti – obchod k zlosti
žluč – uzdravíš se
naschvál – spor o peníze v rodině
násilím a vodu, na které budou kolečka – budou ti ukradeny peníze
ve spaní – nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš