Snář S

Velký snář – S

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Sad
viděti: bohatství.

Sádlo
kupovati – dobré časy
převařovati – nemoc

Salát
jísti – nemoc ledvin

Salón
masérský navštíviti – po radosti přijde nemoc

Saranče
viděti: krátké trváníšťastného stavu.

Saze
– budeš očerněn k tvému štěstí

Sbor
hudební sbor – dobré zdraví

Sedět
na ostrém seděti – nepříjemný dopis

Sedlák
– přičinlivost, která tvrdí srdce i ruce
nebo oráče viděti: znamenáštěstí.

Sekáč
viděti ho – rebélie
Sekat
pěkné obilí: dobré obchody.
trávu: dobréčasy, hojnost.

Sekera
dřívíštípati: roztržka.
viděti: vzpoura, neštěstí.

Sele
míti nebo dostati: pozor na podvodníky.

Seno
kupa sena aneb slámy – bohatství
páchnoucí: potíže v obchodech.

Sťětí
býti: strach a zármutek, ztráta mecenáše.
viděti: nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele.

Sex
provozovati: Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko. Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více své animě nebo animu.

Seznamovat se
ztráta, bída.

Schody
jit po nich nahoru – získáte si špatnou pověst
jít po nich – je znamením nenadálé změny v obchodě
jít po nich dolů – jste srdečně vítanými hosty pro lidi, které hodláte vyhledat
jiti nahoru – svou činností se dostaneš kupředu
jíti dolů – štěstí tě na krátký čas opustí
sedět na schodech – naznačuje pozvolné, ale neustálé zlepšování finanční situace
scházet po nich – znamená smolný průběh tvých záležitostí a také neúspěch v lásce
spadnout z nich – dožiješ se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zase zapomeneš
spadnout z nich dolů – svou pošramocenou pověst si dokážete napravit
spadnout ze schodů – varuje před závistivci
vidět – máš vyhlídku, že brzy dosáhneš svého cíle
vidět – připomíná, abyste dbali na svou ohroženou pověst
vidět široké, hezké schody – je předzvěstí bohatství a blahobytu
vidět někoho scházet po schodech – špatné zprávy, které ti pokazí zábavu

Schovat
něco – nečisté svědomí

Síra
– zlobení s dětmi, s tchyní

Skála
na ní vylézti: překonání se.
na skálu stoupati – dobré v zaměstnání, hlavně duševní ušlechtilostí
nemoci na ní vylézti: váznutí, pokles obchodů.
snadno jí zdolati: vysokých cílů dosáhnouti.
snadno s ní sestoupiti: přítele nebo příbuzného ztratiti.
stoupati a opět sestupovati – zbohatnutí z války
viděti: práce a únava.
vysokou viděti: velkolepým předsevzetím se zabývati.

Sklánět se
ponížení, ztráta.

Sklenice
brousiti viděti: něco vypátrati.
prasklou viděti: roztržka.
rozbíti: neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti.
viděti nebo míti: vrtkavost v obchodech, nejistota.

Skleník
viděti: vytrvalostí k cíli dojíti.

Skořice
– jmění

Skot
je zpravidla špatné znamení.

Skříň
kupovati – dělej zásoby
Viděti: V mytologii Pandořina skříňka obsahovala všechna trápení světa, ale i naději. Obsahuje vaše skříňka vzpomínky nebo nějakou část vašeho života, kterou jste do ní uzavřeli. Skříňka může též symbolizovat rakev nebo smrt, ale také dělohu a bezpečí.

Skřivánek
– dobré pořízení

Skvrny
na šatech: zarmoucenost.

Sláma
– nezdar v podnikání

Slaneček
jísti: pozor na opilství.

Slavík
– dobrý posel, zpívající noviny, které potěší
na ruce – svatba, manželka vzorná a veselá
přiletěl a posadil se – zvláštní posel a potěšení
staví hnízdo – požehnání do domu
tluče v houští – štěstí
v kleci – budeš vzorný a bystrý zaměstnanec

Slavnost
se zúčastniti: zpráva, která zármutek a starosti přinese.

Slepice
jísti z ní polévku – narození dítěte
kdákavé a nenosné – sváry
krásná – štěstí u druhého pohlaví
kvokati slyšeti: dobrý a bohatý sňatek.
mnoho jich míti – zvětšení provozu
nalézti od ní vejce – velký zisk
pěknou, velkou viděti:štěstí v lásce.
s kuřátky viděti: znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel.

Slepý
být slepotou poražen – chudoba a krátký život
býti: od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti.
ne docela – časová ztráta víry a navrácení se k ní
slepotou poražena panna – nikdy se neprovdá
vésti ho: příležitost potřebným pomoci.
viděti ho – jeden z manželů je klamán
viděti ho: odklad, překážky v podnikání.
viděti se jím – ztráta víry, krátkost života

Slinit
něco – nebozpečí nákazy

Sliny
dávati jinému v oči – dotyčný prohlédne své chyby
polykati – laskominy

Slivovice
mazati se s ní – opilost
Viz: Alkohol;

Slívy
jísti – pád, zlé věci
jísti vařené a horké – vznáší se nad tebou trest

Slon
viděti:štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky.
z jeho klů vyřezávané věci – umělecké bohatství
zabíjeti viděti: zrušení předsevzetí.
zabíti: znamená smrt.

Slonovina
chudoba.

Sloup
přeražený – nečekej opory ani podpory
Viděti: Podle Freudova výkladu představuje sloup falický symbol. Zlomený sloup prý reprezentuje impotenci. Pilíře nebo sloupy však také znamenají sílu a podporu. Vzpomeňte si, co nebo koho podpírali? Vás samotné? .
zlatý – nepříjemnosti s úřadem

Služebnictvo
viděti: mnoho námahy a práce.

Sluch
ztratiti: nepozornost.

Slunce
do domu na neslunné straně svítící – velké bohatství
do něho se dívat – oční nemoc
nejasné – nemocný se pozdraví
vešlo do domu a tam svítilo – v budoucnu velká čest
vychází – velká protekce nebo velká láska
z tebe vycházeti – budeš míti moc nad jinými

Slunečnice
– prudká láska
její zrna jísti – zdráv a silen v lásce

Slzičky
trhati – pouťová radost

Slzy
– hledání vnitřního vykoupení a uklidnění
– radost po delším čase
– velká radost
ronit slzy mezi ostatními – znamená touhu po větší společnosti a po větším porozumění ze strany blízkých
roniti – nepříjemnosti
stát mezi plačícími – varování před neštěstím, které tě může brzy potkat
u jiných – věští smutek, který bude důvodem ke starostem také pro tvé přátele
utírati – vše dobré
vidět – značí radost
vlastní – znamenají vlastní radost a projev přízně

Smaragd
– dobré jméno a pověst

Smazat
něco – odpuštění v rodině, též dluhů

Smetí
– peníze

Smola
– smůla ve všem
hořící – bolesti

Smrk
viděti, nebo pod ním státi: oklamán, ošálen býti.

Smrt
– jasný závěr jednoho životního úseku
– obvykle je sen o smrti varováním před vším nebezpečím a hrozbami; po tomto snu bys měl být mnohem opatrnější než obvykle
býti mrtev – Smutné zážitky
mluví-li na tebe – nemilé věci k očekávání
přivolavší znamená – že zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv
Smrt ve snu bývá spíše znamením odcházejících starých věcí. Neloučíte se náhodou podvědomě s partnerem či se starým domovem? Možná, že si jen přejet ukončit něco, co podle vás již nemá smysl.
vidět jako kostlivce s kosou – předzvěst osvobození od nějakého břemene
vidět smrt – věští bídu a nouzi nebo bankrot ; pro nemocného je to znamení rychlého konce
viděti – zármutek bližního

Smrtihlav (můra)
– nedobrý dopis

Sněženka (y)
trhati – blahá stará léta

Sněhulák
stavět – přechodně byste měli být necitelní
vidět – najdete chladného milence či milenku

Sníh
– odvaha vítězí, vykonej nové úkoly celou svou osobností a lehce překonáš překážky
– otázka potence; příroda spí nebo odumřela; zima chlad. toto roční období znázorňuje stáří
a jinovatka – různice a spory
do sněhu pršet viděti – domácí mrzutost
házet sněhem – varování před zradou společníků
hustý a těžký – změna prostředí
jíst – nesplněné touhy
na cestě navátý, po něm jeti a do něho se nezabořiti – velký zármutek
na horách viděti – budoucí užitek
padat viděti – obchodníkům překážka
špinavý – předzvěst ponížení a ztráty důvěry ve společnosti nejbližších přátel
prší v teplé krajině – hojnost úrody
sněhová koule nebo koulovačka – neměli byste se nechat zlákat ke zlým skutkům
sněhová vánice – předzvěst zlých časů, které ale dobře přestojíte
ve sněhu se váleti – svoboda a lehkovážnost
ve tvář vanoucí – smutek
vidět ho : nepříliš šťastný život
vidět ho v létě – nepříjemné překvapení nebo špatná zpráva
vidět ho v zimě – podaří se uzavřít dobrý obchod
vidět krajinu pod sněhem – příslib pěkného domova
vidět padat – ohlašuje zprávy, které slibují do budoucnosti lepší úděl
zasypat se sněhem – předpovědí dlouhého neúspěšného období
ze silnice vyhazovati – nemoc

Snop (y)
nakládati a domů vézti: za námahu odměnu dostati.
prázdné – hloupost
s mnoha klasy viděti: Bohatství a spokojenost.
vázati: novou známost ukončiti.
viděti: nepřátele pokořiti.

Sobol
– bohatství

Socha
– sobec bez srdce
povaliti: odjezd.
viděti: do nesmnází přijíti.

Sojka
– klepavá kuchařka
na hlavě ženy – porodí dceru
na ruce – i manželka bude klevetiti
skřehotající – váda v domě
v kleci – svárlivá žena do domu
Viz: Pták (ptáci);

Sokol
jeho ztráta – ztráta zaměstnání
létati viděti: podveden, ošizen býti.
na ruce ženy – porodí syna
nésti: pocta.
pomocí jeho honiti zvěř – oblíbenost u nadřízených
Viz: Pták (ptáci);

Sopka
viděti ji – katastrofa

Sosna
– budoucí dárek z lásky

Souboj
k němu býti vyzván: v nebezpečíživota přijíti.

Soud
odsouzen býti: zmatek.
před ním státi: pravdu hledati.
soudní síň viděti: neštěstí, potíže.
soudního sluhu viděti, s ním mluviti: varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží.

Soudce
býti jím – velký postup v zaměstnání
býti obžalován – zármutek

Souchotinář
viděti ho – vysoké stáří

Soumrak
– není to dobré v tvé záležitosti

Sourozenec
umírati viděti: nepřítele ztratiti.
viděti, nebo s ním mluviti: nepříjemnosti.
zemřelého viděti: dlouhýživot.

Sova
– zloděj a špatná novina
houkati slyšeti: mrzutosti.
na dům sedající – za čas někdo z domu zemře
při úplňku – krátký, ale velký nedostatek
viděti: nemoc, chudoba.

Spadnout
a škodu utrpěti: mnoho protivenství zažíti.
s domu: opatrnost při všech jednáních.
z výšky nebo do studny: neštěstí, ztráta úcty, majetku .

Spát
na podlaze – nedostatek
na seně – štěstí
na stromě – dostane se ti rozumu
nad snářem – hádky pro peníze
při otevřeném okně – vždy zdravé plíce
s mnohými – válka
sám – staromládenectví, staropanenství
u čápa – budeš míti dítě z budoucí lásky
u šibenice – dej na sebe pozor
u soudu – budeš porotcem
v autu – mnoho cest
v kostele – smrt známého
v trní – klepy, které štvou

Spodek
viděti ho – bolení břicha

Společník
Druh, společník – lenost a chudoba

Společnost
hýřiti celou noc ve veselé společnosti – štěstí a radost

Srdce
šípem probodené – nezměrná láska
jísti: o vzájemné lásce se ujistiti.
krváceti viděti: urážky zakusiti.
mečem probodené – konec lásky
perníkové – sladká láska
přijdeš o ně – sám zemřeš
rozříznouti: rozchod zamilovaného páru.
viděti: vroucně se zamilovati.
ztratiti – smrt nejmilejšího z rodiny

Sršeň
nebo ováda viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.
v příbytku – vyloupení

Srkat
při jídle – budeš na obědě s nevzdělancem

Stárnout
zlost.

Staří lidé (stařec/stařena)
– moudrost
Objevil se ve vašem snu moudrý stařec nebo stařena? Jde o archetypální postavy, které mají představovat určitou autoritu. Například otce, matku, krále, kněze, učitele, soudce atd. Zkoumejte své podvědomí a své skutky, protože tyto postavy jsou hlasem vaší morálky a vy pravděpodobně děláte něco špatně.
starý býti: svoboda.
uctívati: požehnání.
viděti: stěstí.

Statek
míti: bohaté dědictví získati.
pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získati:šťastný nebo výhodný sňatek.

Stavba
viděti nebo stavěti: změna bydliště, vzdálení milé, milého.

Stavidla
– povídavá žena

Stavitelé
na lešení viděti: v nebezpečí se ocitnouti.

Stéblo
– žízeň na někoho

Stehna
mající rány – brzká smrt, též ztráta poctivosti
shnilá – truchlivý život
silná – dobré zprávy

Stěhovat (Stěhování)
do horšího – zármutek
do lepšího – vězni svobodu, zdraví nemocnému
do sklepního přízemku – pozor na vězení
k nebi – smrt

Stín
viděti – špatné svědomí

Stolice
býti na ní posazen – budeš vládnouti nad ostatními
žena býti na ni posazena – posměch
zlámaná neb spálená – zlá příhoda v povolání

Stonožka
viděti ji – otrava krve na noze

Stopa
krvavá – v blízkosti zločin
viděti ji – slídičství

Stoupat
viděti sebe: velká pocta.

Stráž
státi – pozor na zloděje

Strach
míti: zármutek, starosti s obživou.

Strašidlo (strašidla)
– nemoc ve tvém okolí
– porušení přirozeného vnitřního řádu, přičemž vnitřní hlas se snaží zasáhnout
mluvit s ním: získáte dobré dojmy
nebo ducha viděti: pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého,čí přítele ztratiti.
utíkat před strašidlem: je předzvěstí jistého, klidného zaměstnání
vidět: dozvíte se něco nepříjemného
vidět: znamená neštěstí a neúspěch v podnikání

Straka
viděti: podvod.

Strakaté
viděti – veselé bláznovství

Strniště
viděti – přírodní katastrofa

Strom
jak vyrostl v domě – velmi vzácná návštěva
na skále – do kraje přijdou lidé bez užitku
od blesku rotříštěný viděti: rozchod milenců.
opatrovati, zalévati – dobré opatrování majetku
padající – ohlásí se katastrofa
pod ním seděti: dobré zprávy.
rezavý viděti: blízké nebezpečí.
rozkvetlý – pěkné manželství
s krásným ovocem – noviny
s něj spadnouti: ztráta zaměstnání, o přízeň a vážnost přijíti.
starý, ovocný, z něj ovoce dostati: dědictví.
suchý viděti: znamená úmrtí.
více jich káceti – výpůjčky
viděti – svobodnému manželství
vysoký, na něj se dívati: moc a sláva, dobré zprávy.
vyvrácený – nemoci

Stromy
bez listů viděti: dokončení obchodů.
hořeti viděti: rodinné rozepře.
kvetoucí viděti: znamená radost, neočekávaný požitek,šťastné manželství.
ovocnéčesati: moc a sláva, dobré zprávy.
plné ovoce viděti: ztráta, nemoc.
poražené, od blesku spálené, nebo roztříštěné viděti: nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství.

Struny
viděti – souzvuk, docílíš harmonii

Strup
na hlavě míti: získání bohatství.

Střecha
domu viděti: smysl pro domácnost.
choditi po ní – kroť svou fantazii, obírej se věcmi domácími
střechy s vlaštovkami viděti: vydat se na cestu.
z ní spadnouti: nepříjemné zprávy.

Střela
daleko střelená – dcera se provdá daleko
která neletí – neposlušná dcera
vystřelená do oblak – smrt dcery

Střepy
viděti před veselkou – štěstí těch dvou lidí

Střeva
závadná, poraněná: nemoc, dieta.

Stříkat
– brzký oheň v okolí

Studánka
a v ní kalná voda – smutek
kopati ji a mnoho vody – vbrzku zdroj peněz
někdo brání z ní vodu bráti – spory
v domě – veselý život
váží-li z ní čistou vodu – bohatá svatba
viděti ji kopati, ale voda v ní není – nepovedený podvod
vyschlá v domě – přihlásí se chudoba

Studna
sčistou vodou viděti: otevřené doznání.
se silným obložením viděti: nebezpečí požáru.

Sud
ležeti v sudě – filozofuješ příliš, jako bys měl v hlavě
pivní viděti: obchody jsou na dobré cestě.
více jich plných – zámožnost
viděti: pozor na obžerství.
z něhož teče – ztráta

Sukně
drahou ji koupiti – choroba podle délky sukně
na černou koupiti – zármutky a starosti
přes hlavu dáti – koketování

Sůl
– mrzutost a slovní potýčka
– nemoc
– pratéma soli coby látky důležité pro zdraví a životní sílu
– sen o ní symbolizuje neshody a hádky mezi tvými nejbližšími
jíst ji – věští těžkou dobu, pro ženu je symbolem milencova odchodu kvůli atraktivnější a krásnější dívce
jísti – zlé časy se blíží a ohrožují tvůj klid
používat – něco dávno vžitého získá díky nějaké události nový půvab
rozdávat ji – nečekaná návštěva
rozsypat – dá se očekávat přechodný hněv nebo smůla
rozsypat sůl po stole – získáš důvěru svých známých a přátel
solit maso – znamená tvé velké zadlužení a splácení hypotéky
vidět – je žádoucí pro každé počínání a záměr
vysypati – nepohodneš-li se s manželem, opusť dům

Sup
viděti: zhoubná nemoc.

Svatba
– je obvykle předpovědí smrti v rodině nebo v okruhu nejbližších známých
– sen vyjadřuje přání (při sexuálních komplexech u žen a obzvlášť u mladých lidí)
– Splnění tvého přání.
a hody velké se známými – budeš potřebovati pomoc
a zpěv zpěváků – brzy velká radost a potěšení
bohatá a kapela – nedaleko smutek
bohatá a mnoho hostí – přátelé, kteří stojí mnoho peněz
být jako host na svatbě – znamená, že zanedlouho budeš velmi zklamán
dívat se na něčí svatbu – je symbolem neúspěchu v zaměstnání a nedorozumění v rodině
jet na svatební cestu: přináší velké překvapení
jí se zúčastniti: přátele míti, dobré zprávy obdržeti.
mít: máte náklonnost ke kratochvílím
mít svatební hosty: přijdete o mnoho peněz
míti ji – radost veliká
míti: ztráta.
mladým lidem – symbolizuje brzké vdavky a ženitbu
na ní se chystati: pocta.
na ní tancovati:žal.
oblékat si svatební šaty: nedorozumění v manželství
pozorovat hosty na svatbě – předvídá radost, štěstí a zdraví
pro nemocného člověka – věští brzké uzdravení
při ní tančiti – Neztrácej důvěru a vyhýbej se nebezpečí.
při svatbě tančiti – nemoc
s hudbou zvonkovou – chudobu zapříčiní příbuzní
sen o vlastní svatbě – věští brzké rozrůstání rodiny
slaviti ji s cizí osobou – Dej pozor, ať tě někdo nepřipraví o štěstí.
stříbrná – Zažil jsi mnoho těžkostí, ale dočkáš se požehnání.
tančit na svatbě – znamená nepatrné neúspěchy v realizaci svých předsevzetí
vidět – přináší žárlivost
vidět svatební průvod – je předzvěstí nečekaného milostného vzplanutí
viděti:žárlivost.
Vidíte ve snu svatbu, nebo jste přímo účastníkem či novomanželem? Pokud vám i v reálném životě nebloudí hlavou myšlenka na svatbu, která by se ve snu odrážela, patrně jde o symbol možnosti spojení dvou myšlenek v jeden celek.
zamilovaným – ohlašuje nepříliš trvalý vztah a nevěru
započatá – ztráta majetku
zlatá – Vzácná příležitost, abys upevnil své štěstí.

Svatební
šaty – Budeš mít výhodné obchody.
hostina – budeš slavit příjemné shledáni.
průvod – jsi milován a nevíš o tom, ale najdeš srdce, které ti přinese štěstí.
tabule – mnoho přátel tebe obklopí
tanec u sedláka – hádka
závoj – Tvá přáni se splní.

Svatého (Svaté, Světice)
viděti – dobré do budoucna, ale i smrt
vzývati: požehnání při práci.

Svázaný
býti – dluhy nebudeš moci platiti
býti: na rande pozvaný býti.
svazovati něco: soudní pře.

Svědění
kůže chyby se dopustiti.

Světlo
blikající – někdo ze známých je nemocen
měsíční – máš se bráti cestou pravdy
na bahnisku – nedej se svésti bludnými lidmi
sluneční – máš se bráti cestou lásky

Světlušky
létající v domě – osvícení moudrým člověkem
z domu ulétající – zármutek a škoda z nemoudrosti

Svíce
dohořívající – někdo z rodiny má namále života
dvě hořící a kříž – vydáš svědectví
hořící v domě – upadneš do moci člověka
zhaslá, vyhořelá – smrt

Svině
do jejich stáda hoditi kámen – dlouhá nenávist
domácí kvičící – tajné pikle proti manželovi
její maso jísti – nabudeš peněz prostřednictvím ženy

Svlačec
– studentská láska s hubičkami

Sýr
neuleželý jísti – budeš spořiti
ovčí jísti – bude spořiti manželka
ovčí tvrdý – peníze ti roznese manželka