Snář O

Velký snář – O

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Obálka
roztrhati ji – důležitá zpráva
viděti ji – tajemno

Občerstvení
občerstviti se po chůzi – dovolená, též nenadálá

Oběd
chystati – při vaření tě cosi zdrží
jísti sám – staromládenectví, staropanenství
jísti v družině – výlet nebo schůze
jísti ve dvou – ženitba

Oběšenec
býti: neštěstí.
býti oběšen – čest, povýšení, majetek
viděti ho – štěstí
viděti: úctu získati.

Obehrávat
někoho – lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží

Oběsit
se: nemoc.

Obchod
vésti – namáhavý zisk

Obchodník
býti jím – pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš
jeho knihy vésti – pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost
viděti ho – někdo tě ošidí

Obilí
kupovati – nepokoj
mlátiti – zbohatneš pouze usilovnou prací
mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami – nikam se v tento čas nedopracuješ
pršící místo deště – nesmírné zbohatnutí
pršící na tebe nebo na dům – rovněž zbohatnutí
prodávati – štěstí
sekati – dobrá budoucnost
sklízeti: hojný vádělek.
vezené do domu ve snopech – v domě je ukryt velký poklad
vezené do domu vymlácené – rovněž ukryt poklad
zelené – radost a veselí
zralé k sečení – prací k bohatství

Obžínky
slaviti – zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci

Objímat
někoho – zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení

Oblázek
zdvihnout – bohatství

Obležení
viděti – mnoho psů i lva smrt

Obleva
viděti ji – budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti

Obličej
bez nosu – smrt
žlutý – závist
příliš červený – nebezpečí mrtvice
zakrvavený – hrozná zlost

Oblouk
– překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním

Obluda
viděti ji – střez se černých čar

Obnažit
se: ostudu zakusit.

Obočí
černé viděti: zdraví.
holé – neoblíbenost
husté a černé – sňatek s žádanou
škaredé – neduh
řídké – ztráta nejmilejšího
řídké u panny – ztráta panenství
řídké u vdané ženy – rozvod
vypadávání: neštěstí.

Obohacený
jím se viděti – chudoba

Obojek
míti – připoutání k nemilovanému

Obr
viděti – mocný nepřítel

Obrátit
se zády – konec přátelství či lásky

Obraz
dostati darem: velká radost.
hezké dívky viděti: znamená brzkou svatbu.
hezký viděti nebo míti: podveden býti.
malovati viděti: ve své lásce vytrvat.
nésti a rozbíti: blížící se neštěstí.
svatý – veselí a radost
svatý zlatě rámovaný – budoucí zármutek
velký nebo špatný viděti: přátele najít, štěstí.
viděti: falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti.
vlastní dáti pryč, darovati: nesvornost, zrada.

Obrok
koním dávati – cesta

Obruč
bednářská – soudržnost

Obvaz
dělati – úraz
nositi – upevnění lásky

Ocas
dlouhý viděti – vysoké stáří
koňský – vyznamenání vysoké
krátký viděti – krátké stáří

Ocel
– budeš jednati s člověkem bezohledným

Ocet
– zůstaneš na ocet
červený viděti: týrání nebo posměch zakusiti.
píti: ztráta, domácí rozepře, nesvornost.
rozlíti: zle smýšlet.
viděti: urazit se.

Ocílka
viděti ji – nabrus si jazyk

Očarován
býti – potká tě pěkné štěstí
býti: ztráty v obchodech.

Očerněn
býti – potká tě pěkné štěstí

Oči
červené – oční neduh
hezké míti: štěstí, bohatství.
šilhavé míti: ponížení.
jednooký býti – jednostranně, ne dobře posuzuješ
mnoho jich míti – zjeví se ti skrytá pravda
nudiživé léčiti lékem – pokání činiti
oční víčko velké a hezké: sláva a pocta.
špatné míti: ztráta druha, nedostatek peněz.
překrásné míti – nabudeš pravdy a moudrosti
přimhouřené viděti – nevěří se ti
slepým se viděti – zmar víry a krátkost bytí
slzející míti: zlá budoucnost, ztráta tváře.
sobě vyloupnouti: znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel.
ti někdo prohlíží – oční choroba
vidět jen na jedno oko – někdy bezvěrec, někdy věřící
vodu do nich pouštěti – pyšné srdce
zakalené – pokušení nevěry, ale marné

Očichávat
– dohadováním se dopátrati

Očistec
viděti – přichází trápení

Očkování
býti – nakažlivá choroba v zemi

Očumovat
– něco koupíš

Oddavkám
býti přítomen – škodolibost

Oděv
aksamitový černý – s tou ženou přijde ale zármutek
aksamitový, zvláště červený – krásná žena
bláto z něho čistiti – odložení cesty
bude ti ukraden – rozvod
žena na sebe mnišský bráti – ztratí čest
hoří-li – velmi dlouhá nemoc
kordem nebo šavlí ho rozseká – úraz manželky
koupiti: štěstí.
krásný míti – čest, chvála a majetek
krásný míti hedvábný – zármutek
krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný – peníze, které nebudou míti dlouhého trvání
mnišský si bráti – ztráta cti, chudoba ve stáří
na sebe vzíti špinavý, umazaný – ze starosti do starosti
nový po vyprání – práce a těžkosti
ostrých barev – dostane se ti peněz skoupého člověka
plavati v oděvu – utrpíš velkou škodu
roztrhaný – velké starosti
roztrhaný sešíti a upraviti – zbavíš se všeho trápení
shoří-li – ztratíš ženu
strhá z tebe jiný – ten je svůdcem tvé ženy
strhneš ze sebe – žena se ti zpronevěří s jiným
sušiti u ohně – konec tvým starostem
v němž si libuješ, že je pohodlný – potkají tě radosti
velmi drahý – svatba
velmi drahý, bílý – zdravá a milá žena
velmi drahý, černý – žena bude smutná a hysterická
velmi drahý, červený – veselá žena
velmi drahý, žlutý – žena bude bohatá, ale nehezká
velmi drahý, nažloutlý – žena trochu nemocná
velmi drahý, zelený – žena bude nábožná
vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněný – pozbytí nevole, soudů, nová radost

Odjet
z domu – změna

Odkoupit
něco – mrzutosti

Odliv
moře – úbytek ctnosti z pevných zásad

Odměna
dáti – podpora příbuzných
dostati ji – závist

Odměřovat
– puntičkářství

Odpadky
jísti – nouze následkem neuváženosti
sbírati – ztracený syn

Odpírat
si něco – spořivost

Odpočívat
– čeká tě těžká práce tělesná i duševní
do nebezpečí se dostati.

Odrhovačka
zpívati slyšeti: známí přinesou nepříjemnosti.

Odsouzený
k smrti býti – vysoké stáří

Odstrčit
někoho – vítězství dobra nad zlem

Odvázat
něco – nebezpečí úrazu, krádež

Oháňka
– pochlebováním dráti se vpřed

Oharek
– dobro i zlo zatím v zárodku

Oheň
břicho hořící – tyfus
do něj padnouti: velká škoda, rozmrzelost.
domu, města nebo pole – infekční nemoc v domě způsobí škody
domu, města nebo pole bez plamene – dlouhotrvající infekce
foukati oheň, do rukou – dary někomu posílati
hasiti oheň – odměna
hořící oděv – těžká nemoc
hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene – zbohatnutí podle možnosti
hořící uhlí najíti – najdeš zlato
jasně plápolající viděti: bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem.
jeho plamenem se spáliti – křivé nařčení
malý ve svém krbu hezky hořeti viděti: znamená bohatství.
míti jej a u něho se ohřívati – prosba a dosažení místa
mučení hořící pochodní od kata – zákeřná smrt
na něm vařiti: založení vlastní domácnosti.
na pastvině viděti: šťastná budoucnost.
oheň, vyrazí-li a spálí – zlé zarmoucení od toho, kdo stůně
ohnivé znamení na nebi viděti: drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu.
před ním utíkati: nepříjemnosti.
úd hořící – ochuravění příbuzného
uhasiti: znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí.
ve vlastním krbu vyhasnouti viděti: znamená smrtelnou nemoc.
zapáliti tak, že jasně hoří: zamilovati se tajně.
ztratiti: je špatné znamení.

Ohlášky
v kostele slyšeti – neoženíš se, nevdáš se

Ohlávka
nositi ji – v manželství býti pod pantoflem

Ohňostroj
– všechna sláva polní tráva
viděti: štěstí.

Ohrožován
býti – buď opatrný

Okap
státi pod okapem v dešti – mnoho peněz

Okno
– vrozená inteligence
široké – dobře pořídíš
jím vstupovati: znamená dobré, přátelské přijetí.
jím vylézati: neštěstí v obchodech.
lézti jím – krádež
okenní tabulku viděti: do složité situace se dostati.
otevřené viděti: štěstí v domácnosti.
špinavé – nepořádky v domě
v průčelí zářiti viděti: úmrtí příbuzného nebo známého.
v zadní straně domu zářiti viděti: brzká ztráta příbuzného.
vypadnouti z něho – budoucnost se nejeví příznivě
z něj spadnouti: naznačuje soudní proces.

Oko
jeho hnutím ženu nehezkou přivolati – zármutek toho roku
jeho hnutím ženu přivolati – radost toho roku
jeho hnutím někoho přivolati – odhalíš tajnost
jeho hnutím nepřítele přivolati – ten přítelem se stane
jeho hnutím přivolati starce – od toho dne štěstí míti budeš
kuří oko míti – zahnání dlouhé chvíle
kuří oko řezati – možná otrava
na chytání zvěře – úklady
slepotou být poražen – choroba a krátký věk
slepotou poražen, žena vdaná – ovdoví a zakrátko zemře
slepotou poražen, panna – nikdy se neprovdá
v srdci míti – zboží , sláva a čest
v srdci míti, sní-li se to panně – totéž
v srdci míti, sní-li se to vdově – chotě vzácného a bohatého dostaneš

Okovy
viděti, jimi býti spoután: velké nepříjemnosti.

Okurka (y)
jísti nebo viděti: nemoc.
viděti ji – horoucí láska

Olše
– tichá budoucnost

Olej
jím se mazati – nemoc

Oloupen
býti: ztráta příbuzného.

Olovo
o něj se popáliti: v pokušení se ocitnouti.
roztaviti: těžké dny přijdou.
viděti nebo míti: falešná žaloba.

Oltář
– radost a potěšení
– symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí
– všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí
pěkně okrášlený viděti – radost
pro zamilované – je sen o oltáři varováním před rozchodem
přistoupit k němu – varuje před nepříjemnostmi
vidět kněze u oltáře – je znamením hádek a rodinných rozporů
vidět pro svobodné – brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod
vidět svatbu před oltářem – věští smutek nebo smrt v rodině
viděti: potěšení, radost.
zbožně se u něho modlit – splnění dlouho chovaných přání
zdobit – radost a štěstí

Omáčka
– zbytečná obava o něco

Omráčen
býti – zpráva tě pobouří

Omrzliny
míti: je třeba opatrnosti ve všech obchodech.

Oněmět
– zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova

Opakovat
něco – krátký dech

Opařit
se – zisk a majetek s nebezpečím

Opasek
najíti: důvěru si získati.
nositi, nový míti: slávu získati, brzké spojení.
ztratiti: nedbalost v podnikání.

Opat
v taláru viděti: mrzutost.

Opice
– varuje před nebezpečným nepřítelem
– vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti
– značí bezcharakterního člověka
být od ní kousnut – tvé city budou raněny
hejno jich – o posměch se nestarej, dostaví se
hovořící – založení nové společnosti
škádliti – máš nepřítele
mluvit slyšeti – podvod
mnoho viděti – nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi
obdrdžet darem – varování před pomluvami přátel
opice napodobující člověka – nemoc nebo starosti
pro zamilované – varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš
stádo opic – ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi
tančit viděti – dobrý kup
vidět – člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru
vidět ji hráti – hloupost tě pronásleduje
vidět ji šplhat – dobré vyhlídky v lásce
viděti – varuj se pochlebovačů
viděti – velká nemoc, ale též štěstí v lásce
zabíti – přemůžeš nepřítele
zabíti je – zvítězíš nad nepřítelem

Opilý
býti: vzrůst jmění.
zdáti se jím – chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opít
šampaňským – služba u vysoce postaveného muže
se vínem – dosažení majetku a samostatnosti
vodou – trápení a kontroly z nedůvěřivosti

Oplatky
– menší užitek

Opona
bílá, zelená, červená – opět klid a mír
černá – zármutky
malovaná – obava před vraždou v domě
roztržená odshora dolů – veliká pravda
stažená – před domácí bouří
vytažená – svár

Orat
– ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži
za tvrdou práci hojná odměna

Orel
držeti jej a do domu nésti – povýšení, dobrý skutek
chytiti – výbuch zlosti
míti ho: pevný úmysl.
na své hlavě seděti viděti: úmrtí.
sedící – smrt politického činitele
střeliti – ztráta
vysoko kroužiti viděti: blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska.

Ortel
slyšeti – dostane se ti spravedlivého zadostiučinění

Ořech(y)
je kamenem rozbíjeti – lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu
jejich jádra jísti – lakomcovy peníze budou tvoje
kokosový ořech – cizincův poklad
louskati – totéž
plody jeho viděti – bohaté, ale lakomé představenstvo
seděti u stromu – neužitečná práce

Oříšky
burské oříšky – laciné živobytí
kupa jich – předstíraná láska
lískové – tajná láska
Lískové louskati: velký zisk.

Osel
bílý – užitek
černý – štěstí
koupiti: spořivost, zisk.
křičeti slyšeti: škody a potíže.
na něm jeti: pomalu a jistě se k cíli přibližovati.
naloženého viděti: vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta.
oslí uši míti: služebnost, poddanství.
viděti ho – pomalu do práce, pomalu z práce
viděti: v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka.

Oslepnout
do nebezpečí přijíti.

Osoba
padlá, viděti ji – veselé chvíle

Osobnost
odstoupení vysoké osobnosti – nové aféry

Ostrov
– osamění
plný divoké zvěře – pozor na vlastní vášně
v bouři – spoléhej sám na sebe
v záři – zvítězíš sám nad sebou
viděti, na něm se nacházeti: na přátele se moci spolehnouti.

Ostřit
něco – propukne hádka

Otčenáš
se modliti – jistá ochrana

Otec
otcem býti – rychlá veselka v budoucnosti

Otep
sena – vše se zdaří
slámy – nic z toho nepodnikej

Otloukat
– dotěrná žádostivost

Otok (Oteklý)
býti – nález nebo výhra větších peněz
býti plný neštovic a vředů – jedině s obilím zbohatneš
otok měkký mít na sobě – nález nebo výhra peněz, které se utratí

Otvírat
něco – vyzvídati

Ovád
nebo sršně viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.

Ovce
jich dojných mnoho míti – veliké hospodářství
mnoho jich zahynouti – majetek do dražby
najíti – získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou
ostříhaná – nedostane se ti více podpory
prodati za zlato – rozvod soudní
v krvi zabité najíti – smrt nevinně odsouzeného
ztratiti – ztráta manželky

Ovoce
česati – majetek se zvětší
česati nažloutlé – nemoc
česati nezralé – marná snaha, tu ženu nedostaneš
česati sladké – radost a smích
česati trpké – zármutek
česati v čase zralosti – vážné onemocnění
česati zralé a krásné – bohatá a krásná žena
kyselé viděti, nebo jísti: neštěstí, nemoc.
olivové ovoce jísti – usmíření
padavky sbírati – peníze získané bez práce a námahy
sladké viděti, nebo jísti: štěstí, bohatství.
trhati z nachýleného stromu – nenadálé, jisté bohatství
viděti: nastávají nepříjemnosti,