Snář J

Velký snář – J

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Jablko
červené viděti – zdraví
červivé – tajemná, těžko poznatelná moc
darovati – radost
dávati – velké štěstí
gdoulové jablko jísti – uzdravení z dlouholetých průjmů
granátové – konec střevním obtížím
granátové jablko jísti – uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí
granátové jablko viděti, nebo míti: skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti
granátové jísti – obdarován budeš
granátové utrhnouti, nezralé – utrhačnost
granátové utrhnouti, zralé – přízeň u velkých pánů
horké – pozor na líh, benzín a petrolej
jísti – smutek
koupiti – neštěstí
krájeti – testamentární majetek
kyselé – nemoc či zármutek
kyselé jísti: hádka, truchlivost, falešní přátelé.
mnoho na jednom stromu viseti viděti: přijde hodně příbuzných.
péci – infekční břišní nemoc
pečené – číhá nebezpečenství
pěkné rozkrájet: rozchod s přítelem nebo přítelkyní.
s chutí jísti – ztracená věc se napraví
sladké hryzati – nenadálý majetek
trhati a jísti – veselka
trhati a jísti kyselá – stálé hádky v manželství
trhati a oděv si potrhati – jistá bude rozluka manželství
trhati a větev zlomiti – propadnutí zkáze
viděti – svatba
zelené viděti – neduh
znamenité viděti a jísti: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě.
Jabloň
a ovoce z ní požívati, kyselé – rozepře a nepříjemnosti
a ovoce z ní požívati, sladké – radost a povyražení
s pěknými jablky – společnost boháčů
se zelenými jablky – lakomec nebo omezenec do spolku

Jádro
jísti – námluvy
ořechu jísti – jednat rozšafně a chytře

Jáhly
či jahelník zahoditi – pohrdneš prosit o něco a někoho
jísti – někam musíš jíti s prosíkem

Jahody
– nakažlivá nemoc
darovati – v dobré paměti u někoho býti
hledati – strasti a mrzutost
hledati: trampoty, zármutek.
jísti – zdraví, štěstí ve všem
mnoho viděti – rostoucí přátelství
mnoho viděti: vzrůstající přátelství.
rozdávati: znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku.
trhati – všem dobře
velké viděti – pýcha, též velká radost
velké viděti a trhati: velká radost.
velké viděti: pýcha, hrdost.
viděti nebo jísti: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví.

Jalovec
– přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev
trhati – chladná mysl

Jalovice
viděti – ohlášky přede dveřmi

Jáma
– do nebezpečí přijíti
padnouti do ní – oloupení lupiči
světlá a padnouti do ní – oloupení se škodou na majetku
temná a padnouti do ní – oloupení a těžká zranění
viděti, do ní padati: neočekávané neštěstí, podveden býti.
z ní lézti – ze všeho vyvázneš
z ní s lehkostí se dostati: zdolání mnoha velkých nepříjemností.
z ní se namáhavě drápati: pronásledování, neznámé přátele míti.
zakrytá a bez vody – majetkové spory
zakrytá a v ní voda – zdar tvého podniku

Jantar
– závist pro dar
náramek nebo náhrdelník: dárky.

Jarmark
– dej pozor na jmění
baviti se na něm – škoda na majetku se špatným dozorem
krásti na něm zboží – užitek z nějakého prodeje nebo koupě
výhodné styky s mnoha lidmi.

Jasmín
– s milým aneb přítelem se sejdeš

Jaspis
– zkáza a zmar

Jaternice
– hosti, hostování a hra v karty
jísti – štěstí v sázení

Jatka
viděti aneb v nich býti – nebezpečné zaměstnání

Játra
jísti – silné zdraví
nalézti a zdvihnout je – soudním sporem k právu
nezdravá, uschlá aneb spálená – ztráta jmění
psovi házeti – velká nespokojenost
rozkrájeti – své zdraví sám sobě zkrátiti
viděti – dobrou stravu míti
vypadlá a zpět zapadlá – blízká smrt
vypadla-li – zvítězí tvůj nepřítel

Javor
– zdraví a síla
viděti: příjemný život.

Jazyk
dlouhý – velká radost
dobytčí jísti – nedbej tlachů lidí kolem sebe
hbitý a mrštný – vyhraný spor
jísti – dobré zdraví
kousnouti se do něho – neprozrazuj, co tě tíží
kratší nebo delší, ale v ústech těžký – ztracený spor
má-li kdo jako bez vlády – na povrch vyjdou tajné věci
má-li kdo jakoby němý – těžkosti s prohnanými lidmi
Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní – mluví "jinými jazyky".
oteklý míti – nemoc příbuzného
překousnouti – velké bolesti
s ranou – chudoba z dlouhé nemoci
ukousnouti – nemocným smrt, jiným neštěstí
uříznutý – možná němota
velmi tlustý míti – moudrým býti
vypláznutý viděti – posměch
zajíkavý – krutý posměch

Ječmen
– dobré znamení do budooucna
do rukou vzíti – dobrý zdar
jísti: dobré zdraví.
mlátiti – nabytí pravých přátel
polévka z něho – chudé doby
viděti – starost o výživu
viděti: starosti s obživou.
z něho mouka v domě – bohatství nahromaděné s hořkostí

Jed
bráti a zemříti: špatné rady dávat.
bráti: onemocnět.
někomu dáti – neštěstí a trestnice
někomu dáti – zlou vůli máš
někomu dávati: nesvornost, mrzutosti
spolknutí – sebevražedné úmysly známého
viděti – zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení
vzíti a umřít – zlou radu někomu udělíš

Jedenáct
toto číslo viděti – štěstí

Jedle
– stálá radost
– štěstí
je-li zvlášť krásná, rostlá a silná – štěstí trvalé

Jedlík
viděti ho – host, který netěší, určitě přijde

Jednat
nadutě jednati – milovati sám sebe

Jednička
toto číslo viděti – štěstí

Jednorožec
– neštěstí

Ježek
– nejež se, smírně jednej a odpovídej
– zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného
viděti: vaše dobromyslnost bude zneužita.

Jehelníček
na jehly – pikle

Jehla
– hádka s přáteli tě připraví o štěstí
a v ní bílá nit – svatební roucho i spory
a v ní černá nit – smutek a spory
bez špičky – předstíraná pomoc, která nepomůže
darem obdržeti – rozdvojení přátelství
darovaná – loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek
dostat ji darem – je signálem náhlého přerušení přátelství
hledat ji – předpovídá zbytečné starosti a potíže
míti aneb viděti – pronásledování, též pře
na klobouku – Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu.
nalézt ji – slibuje přátele, kteří si tě váží
navlékat ji – dostaneš se z těžkého postavení
navlíknutá jehla – čelí k velkému nepřátelství
píchnout se jehlou – znamená ztrátu přítele
píchnout se o ni – nesprávně oceníš skutek blízkého člověka
pracovat s ní – symbolizuje starosti a potíže; podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek;
pracovat s ní – vlastním chováním si uděláte nepřátele
rezavá – pozor na drobnější úraz
sen o jehle ve vlastní ruce má být varováním před blížícím se neštěstím — bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš
vidět – můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí
vytahovaná z těla – pomoc jistá
zaražená do těla – příbuzenské pletichy a pikle
zlomit ji – je zvěstovatelem samoty a chudoby
zlomit ji pro mladou dívku – znamená dlouhé panenství
ztratit ji – nebezpečí požáru

Jehlice
do klobouku – pozor na jízdní dráhu, na auta atd

Jehličí
– dlouhý život
– nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne

Jehně
– nevinná, čistá dětská radost a trpělivost
ležící nebo pasoucí se – dosažení zaměstnání
maso z něho jísti – nemoc malého děcka
zabité – smrt malého dítěte

Ježíš Kristus
vstoupí-li do domu – spasení ve šťastném životě niterném

Jelen
běžet viděti – odbyt ve tvém obchodu
běžeti viděti: znamená rychlý chod živnosti.
celé stádo viděti – velké přátelství
pronásledovati ho – z přítele učiníš nepřítele
shazuje parohy – nenech ženu samotnou
spatřiti – zpupné nepřátele míti
stádo viděti: mnoho přátelství zažíti.
stáhnouti ho z kůže – dodatečné výdělky, provize atd.
stříleti: dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti.
v zahradě míti – pokažení
viděti ho – radost v budoucnu ze silného vítězství
viděti: výhra.
zabíti – k vážnosti přijíti
zabíti ho – zármutek pro přítele či příznivce
zastřeliti – nějaké dědictví

Jepice
– máš života namále

Jeptiška
– neštěstí jak v lásce, tak i ve hře
býti – nevěrnost milého
pracovat viděti – důležité vyplnění rozkazů
s nimi mluviti – do jiného stavu přijíti
viděti – se svatouškem známost udělati
zpívat slyšeti – málo následovníků míti

Jeřáb (pták)
– stěhování, též zloděj
jísti ho – bída a neúroda

Jeřabiny
jísti – bolení
viděti je – menší radost

Jeseter (ryba)
– cesta po řece

Jeskyně
v ní blouditi – rozhárané poměry
v ní zahynouti: sklíčenost, deprese.
v nich přebývati – u cestujících změna, štěstí
v nich se zdržovati – velká změna
viděti ji – samota
viděti, v ní se zdržovati: velká změna ke štěstí.

Jesle
– lichá práce
ve stáji – hojnost krmení

Jestřáb
– žehravost
– příchod důstojného člověka
létat viděti – dobrá zpráva
na ruce ho nositi – tvůj syn bude mocným mužem
žrát nebo křičet slyšeti – radosti se dočkati
viděti: žárlivost.

Jetel
– vše dobré do domu
jetelový čtyřlístek – štěstí jednou v životě veliké
obdělávati – štěstí v domě
sekati či sklízeti – velké peníze, los, dědictví

Ještěrka
– lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou
– neštěstí, nepřátelé
od ní kousnut býti – mnoho trápení
ukousne-li – očekává tě pohana
viděti – pronásledování, neštěstí
viděti: velké změny v obchodech.

Jez (řeky)
– pochmurné chvíle
hučí – katastrofa, veliké neštěstí

Jezdec
jak s koně spadne viděti – škoda
když se mu zase na koně pomůže – štěstí
na koni – zpráva
na koni, ale kůň pod ním pošel – zpráva je falešná
na koni v bílém rouše – smrt
s koně slézat viděti – přítele ztratiti

Jezdit
a převrhnut býti – brzká nehoda
na koni – ke cti a hodnosti se dostaneš
v kočáře – na svatbu aneb křtiny budeš pozván
ve vozíku – velká ztráta
viděti – nepřízeň

Jezero
– tajemství mlčící
krvavé – nepokoje, revolty, válka
na bouřlivém jezditi – trápení a starost v lásce
na tichém jezditi – bohatství, šťastný sňatek

Jezevčík
– chytrost a osobitost ve věrnosti
chytit ho – znamená brzkou změnu místa bydliště
jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš (28)
vidět ho – je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu

Jezevec
– dědictví
chytiti: byt ztratiti.
chytiti jej – změna obydlí

Jídlo (Jídla)
– buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu
dobré a čisté jídlo – předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí
dostat něco nečistého k jídlu – je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného
hltavě jísti – poštou přijdou peníze
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu – přináší změnu v životě
Jídla strojiti – nedostatek
jinému dávati, bohatství
jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo se s nimi o jídlo dělit – ochotou si získáte oblibu
jíst skromné jídlo – nad něčím pociťujete lítost
na něj býti pozván: váženým býti.
nositi na stůl – velká škoda
sám jíst bohaté jídlo – bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými
spálené – Špatná zpráva.
spálené cítiti: nepříjemné zprávy.
stůl obtížený chutným jídlem – znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu
vidět velké množství červeného masa – značí lehkou nemoc
viděti: pozvání.
zkažené jídlo – je těžká choroba

Jinoch
viděti: vlastním přičiněním k blahobytu přijíti.

Jinovatka
– budeš stár
na poli – slabost

Jiřiny
– pozdní životní radost

Jiskry
– dobrý příjem
– něco velikého poznáš později
létati viděti: sklony k marnotratnosti.

Jíst
– brzy se zbavíš veškeré starosti.
– buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu
hlavu telecí – velká nepřízeň
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu – změna v životě
jíst velmi skromně – pociťovat pro něco lítost
jíst velmi spěšně – dává zdraví
k jídlu býti pozván – ctěn býti
maso pečené – bohatství
maso skopové – zisk na zboží
nečistá aneb špatná jídla – nespokojenost ,nemoc
nemoci: Lidé si o tobě myslí mnoho.
sám – budeš oklamán aneb nemocen
sám jíst velmi bohatě – stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu
v domě: Zdraví.
venku: Přijdou hubené časy.
viděti – pozvání

Jít
pomalu jít – měj rozvahu

Jitrocel
píti – uzdravení nemocného
přikládati – nebezpečí poranění
viděti – zdraví pevné

Jitřenka ( hvězda )
– štěstí

Jízda
a převrhnouti se: blízká nehoda.
na voze: svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti.

Jizva
míti ji v obličeji – šarvátka
skrytá ve vlasech – zrádce a bídák

Jmelí
pověšené nad postelí v hlavě – dostaneš se mezi čarodějnice
viděti – brzká svatba v rodině

Jméno
vlastní do kamene tesati – dobro a pravda cílem
vlastní, křtící i rodinné sám napsati či viděti – předvolání
vlastní slyšeti – nové období života
vlastní smazati – konec života
vlastní zakrývati – falešná zpráva nebo peníze