Snář D

Velký snář – D

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Dalekohled
míti – štěstí, sblížení s neznámými

Dáma (žena)
– mrzutost
viděti vzácnou dámu – vše směřuje k tvému blahobytu

Dáma (Hra)
viděti nebo hráti (také Šachy apod) : neočekávaný úspěch v obchodech.

Damašek
– slušné živobytí
míti damaškové šaty – veselost

Daň
platiti – plnění povinnosti
vybírati – osobní nebezpečí, též velká starost

Daňek
zabíti – zvítěziti nad nepřítelem
zabíti ho: přemožení nepřítele.

Dar, Dárek
dostati: s nepříjemnostmi se potýkati.
někomu dáti – vždy pomluvy, výčitky
obdržeti – čest, zisk
obdržeti – závist
přijímati: šťastná změna.
rozdávati: klid, spokojenost.
sám dávati – hanba, mrzutost

Darebák
míti ho nablízku – svatba s praporčíkem

Datel
– všetečný mluvka a zvědavec

Datle
– značí polibek
chutnají-li sladce – vydobudeš si lásky
jísti – v lásce první políbení
jísti: od žen se rád nechat okukovat.
rozdávati: polibky dostati.

Dávidlo
nabízeti – hleď svého času co nejvíce využít

Džbán
džbán naplněný vínem – svatba
džbán rozbíti – smrt
místo nohou jej míti – přijdou namáhavé dny
na pivo s okrasami – veselost
nésti rozbitý – štěstí
prázdný nésti – tužba duchovní
vodou naplněný – neštěstí
zdvihati – nebuď prostomyslný
ze džbánu nalévati – nemoc

Džber
býti jím – sejdeš vraždou ze světa
plný viděti a nemoci ho vzíti: znamená úmrtí v rodině.
plný vína viděti: dobrý příjem.

Déšť
– majetek
děšťový příval s větrem a bouří – hrozící nebezpečí
dlouho trvající – chudým dobře, bohatým nebezpečí
žene-li se prudce do oken – boj se o své štěstí
kalný – nemoc
krvavý – zlá válka
liják – více majetku
mírný – obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek
Pokud ve vašem snu prší, vězte, že to souvisí s emocemi. Mírný deštík je osvěžující, nepřetržitý liják přináší depresi.
pomalý a drobný – méně majetku
smolný – hanebnost, trvalé zarmoucení
stříbrný – peníze a pravda náboženská
stříbrný – smutek a trápení
velký – trvalé klopoty
zlatý – peníze a láska
zlatý – radost a veselí
zmokneš-li – různá protivenství
Viz: Liják;

Děťátko
novorozené – potěšení i starosti

Decimálka
vážiti se na ní – hleď si více svého zdraví

Dědictví
– chudoba
dostati: bída a zármutek.
obdržeti – značná ztráta či chudoba

Dědina
viděti – veselá společnost

Defilé
přihlížeti – hledáš své štěstí na nepravém místě

Dekoltáž
nadměrnou ukazovati – změna v bytě

Delegace
se účastniti – neduživost

Delfín
hráti si viděti: neštěstí nebo i smrt.

Dělník
viděti jich mnoho – dojdeš štěstí jedině prací

Dělo
aneb kanón vypáliti aneb viděti – zármutek a starost
viděti: nepříjemnosti.

Dělostřelec
– veselost

Dešťovka
viděti ji – škoda
vodu chytati – domácí přičinlivost

Depeše
zasílati nebo obdržeti – úzkost

Desátník
viděti ho – starost

Destilační baňku
viděti: nepříjemnosti, neštěstí.

Děti (Dítě)
děti krmiti – starost v domácnosti
hladiti dítě – nekonejši se v starostech
hrající si – rozmnožení majetku prací, hojný užitek
hrát si viděti – veselé mysli býti
koupající se – veliká potěcha
malé – starost
nositi – lidumilnost
padat viděti – s bázní něco začínáš
padnouti – úzkost, škoda z obchodu
s kojnou viděti – pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc
uspávati – oddech na čas od starostí
velké – pomoc a úleva
viděti hezké – jest dobře

Deštník
– uspokojivé poměry
dešťovou vodu píti – nějaká pochvala
jím se v hrobě manželově rýpati – tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí
míti – dostane se ti pomoci v tísni
nositi – nedobře se brániti
slunečník – chladnost proti pochlebníkům
v dešti nostiti – buď opatrný v obcování s cizí ženou

Děvče
klasy sbírající – budoucí vzorná paní
krasavice – příjemné zvěsti
líbati – příjemné besedy
plačící viděti – svatba
rozprávěti s ním, s mladým a hezkým – spokojenost
s dítětem – varuj se tělesné lásky
s dívkami nahými skotačiti – jinochům požehnání, ženám svár a starším mužům záduchu znamená
s knězem – oddavky
s vojínem – kam vítr, tam tvoje láska
svlečené – hříšné styky
u vody – má pravdivou povahu
v kostele – rozejdete se
v koupeli – čistota mysli
v květech – cudnost a nevinnost
v lese – žena zdravá, ale divoká
zouvati se – můžeš očekávat velké štěstí
Viz: Žena;

Děvečka
míti aneb viděti – podezření
přijímati ji – nové pořádky
Viz: Služebná;

Devět
číslo viděti – štěstí

Diadém
si nasaditi: ztráta, onemocnění.
sobě nasaditi – budeš vyznamenán
ztratiti – stane se ti příkoří

Diamant
– nemoc
– zářící pravda náboženská
míti – mámivé štěstí
náhrdelník z něho – velké požehnání
prsten s ním – vysoká čest
sbírati – falešná naděje, ztráta
z prstenu ztratiti – buď moudrý a hodně opatrný
Viz: Drahokam;

Dílna
– práce a píle tě budou doprovázet
v ní býti – poctivost a pracovitost

Dílo
jakékoli viděti – získáš peníze dobrým nápadem

Dimanty
jísti: falešné štěstí.

Díra
– mrzutost
– nepokoj
být z ní vytažen – pomoc
do ní spadnouti – nemoc
neznámou zkoumati – známost
v oděvu – mrzutost
Viz: Jáma;

Divadlo
– zábava
– zušlechtění mysli nebo nasycení smyslů
nějaké viděti – klevety
státi v divadle – malé příjmy
učiti se divadlu – marná snaha

Divák
při nějaké slavnosti býti – do společnosti určitě přijíti

Divoch
viděti divocha – veselý život míti

Divoký, divoká
divoká husa – marné namáhání
divoká kachna – nezapomeň na svého přítele
divoká zvěř , honba na ni – potěšení
divoké prase – nepříjemný nepřítel
divoký pes – povýšení
s divokou zvěří se bíti – chudému dobře, bohatému zle

Dlaždice
– tvá záležitost se upraví
po nich choditi – budeš si na živobytí těžce vydělávati
viděti – chvála
viděti – těžce vydělané peníze

Dlaň
jako by psala – smlouva
na ní lejno – veliká výhra
otevřená – dar
plná peněz – starost
plnou peněz míti – velká starost
s dýkou – vrah nablízku
zavřená – sobectví

Dláto
– musíš jednat násilně, ale moudře. Též zloděj
– násilím cíle svého dosáhnouti

Dluhy
– starost a zápas
dělati – velká starost
dělati – vyhni se přátelům
platiti – peníze
platiti – zbytečné příjmy

Dlužník
býti dlužen aneb dlužníka viděti – směřuješ k bohatství

Dobytek
hovězí dobytek viděti – mladistvá zpupnost
hovězí dobytek viděti hubený – těžké a zlé časy
hovězí dobytek viděti skákati – nebezpečné lidi
hovězí dobytek voditi – pomoc hledati
hubený – neúroda, hlad
na louce se pásti – hlášená škoda
pásti na louce – získáš nové přátelství
tučný – úroda

Dojiti
– dodávky
dojnici do domu sháněti – hrozí ti zaskočení ženou
kozy – zvítězíš nad nepřítelem
krávy – potěší tě děti, též zdraví a síla

Doktor
– starostlivé peněžní výdaje
v domě – drahota
viděti: z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti.

Domluva
domluvu někomu činiti – odvážlivým a neprozřetelným býti
sám dostati – potrestán býti

Dopis
cizí otvírati: nepříjemnost.
čísti dopis – ztráty, též smutek
čísti: důvěru míti.
čísti viděti: výzva k opatrnosti.
dostati: znamená budoucí bohatství.
důležitý dostati: znamená dobrý začátek.
obyčejný dostati – dobré zprávy
pečetiti: tajnosti míti.
psáti: nedobré vyhlídky, nespolehlivost.
roztrhati nebo roztrhaný viděti: zlá pomluva, dobrého přítele opustiti.
s černým okrajem dostati – smrt v rodině
spáliti: lehkomyslné kousky dělati.

Dort
péci – radost
upravovati a jísti – radost

Dostihy
jakékoliv viděti – překonáš překážky
Viz: Koňské dostihy;

Doutník
jej kouřiti – tvé přání se nesplní
kouřiti – marné přání

Dóza
pěkně malovanou viděti: hodně veselí.
s hezkým portrétem viděti: brzká milá známost.
stříbrnou míti: dobré znamení.
ztratiti: nespokojenost sám se sebou.

Dražba
– nezmeškej cosi
přítomen býti – nemoc

Držadlo
– neblahá chlípnost, svobodným touha po sňatku

Dráha
železnou viděti nebo po ní jeti – daleká cesta

Drahokam
– pravda zářící z dobré povahy, dar
koupiti – užitek v obchodě
míti: velké pocty dosáhnouti.
mnoho jich viděti – velké potěšení, též pokušení
na sobě míti – potupa
nositi: pyšný býti.
okraden býti o něj – bude ti na cti utrháno
přijmouti: vzrůst majetku.
viděti – čest
viděti: do pokušení se dostati.
z prstenu vytrousiti – buď opatrný při každém podnikání
ztratiti – blízké neštěstí
ztratiti – ztráta, dluhy
Viz: Diamant; Topas;

Drak
– zlý člověk v domácnosti
živého viděti – zneuctění a snížení
lechtati ho – nedráždi zbytečně
letícího viděti: falešné štěstí.
papírového pouštěti – radost
papírového pouštěti a letí-li hodně vysoko – dostane se ti veliké cti
papírový – dětské myšlenky
přemoci ho – opět klid
s ním zápasiti – rámus a křik
usmrtiti – povýšení
v jeskyni – smrt oné osoby

Drát
– budeš s neštěstím bojovati
– překážky
měděný viděti: šťastný průběh obchodů.
smotaný viděti: věrnost a přítulnost podřízených.
vidíš-li jej dlouhý natažený – budeš bojovati s neštěstím

Dráteník
– chudý, ale vždy poctivý muž
jeho líbati – čestná, ale chudá láska

Drátovati
– život ze dne na den

Dravec
– darebný člověk, opatrnost
ptáka zastřeliti aneb poraniti – štěstí

Drbati se
– peníze

Drn
pěkně zelený – svatba
suchý – starost
zelený – dobrá naděje

Drobnohled
– malé věci zdají se býti velkými

Droždí
– šestinedělí

Drozd
černého viděti – ztráta

Drůbež
– hádky
krmiti: brzké zasnoubení.
kupovati – zle
ve vodě viděti – tvé přání se vyplní

Družička
– buď veselka nebo pohřeb
na svatbě aneb pohřbu viděti – čekej na zlepšení svého postavení
nějakou vůbec uhlídati – nemoc nebo smrt
opilou vidět ležeti – nesbírej zkušenosti na nesprávném místě
při svatbě ji viděti – smutek
vidět ji při pohřbu – veselost a zlepšení tvých poměrů

Drvoštěp
jak dříví štípe – přičinění
vidět jej v lese při práci – bída

Dřeváky
– v dobrém chodíš, že spoříš
na nohou míti – jmění
viděti, nebo nositi: skromnost a domácí štěstí.

Dřevo (Dříví)
– trvalejší dobro
kupovati – ocitneš se brzy v nouzi
kupovati – upadneš v nouzi
mokré – velká voda
na oheň házeti: marnotratnost.
na vodě plouti viděti: rozbité naděje na štěstí.
nésti: do chudoby se dostati.
páliti – žhář nablízku
řezati – rakev
sbírati, nebo na hromadě viděti: velká lítost, mnoho útrap.
suché – pozor na možný oheň
tesati: velká pocta.
štípati: pracovitost a úspěch.
štípati viděti: úmrtí.

Dřez
pod sukně ukrývati – brzké zásnuby

Dub
– bohatství, zdraví a dlouhé žití
dub a pod ním žena – dostaneš za muže lakomce
hezký viděti: výhody, bohatství, dlouhý život.
krásný viděti – bohatství a dlouhý věk
listí z něho trhati – radost
pod dubem se milovati – štěstí
pod ním se líbati – brzká svatba
u něho seděti – služba u skoupého
v dubovém hájku se procházeti – šťastné pořízení
z jeho listí věnce víti – čest
Viz: Strom;

Duběnky
najíti, nebo jísti: pomluven, zneuctěn býti.
vařiti – jsi marnotratný
vyplivnouti: mrzutosti, nepříjemnosti.

Dudy
hráti slyšeti: veselost.
na ně hráti – radost z povolání, zdar z obchodu
slyšeti – venkovské vyražení
viděti hráti dudáka – společná radost

Duha
na východě – velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě
vidět duhu – návrhy činiti
viděti ji – uspořádání tvých záležitostí je blízké, též nemocnému úleva
ztrácející se – tvé štěstí zanikne dříve nebo později

Duch (duchové)
– symbol fantomu, za kterým se honíte
černý – smrt
červený – pozor na vraha
duch rodičů: upozorňuje tě na na hrozící nebezpečí
ženská postava ducha: znamená brzké povýšení a pocty
hovořit sním: získáte dobré dojmy
jasného a bílého viděti – radost a osobní úspěch
jde k východu – štěstí
jde k západu – převrat
mluvící k tobě: varující před nepřáteli
od nich býti zastrašen – na zlých cestách býti
polekat se: znamení obtíží a nepříjemností
překonat strach z něho: slibuje vítězství nad obtížemi
slyšet jejich hlasy: symbolizuje nemilé návštěvy známých
spatřit ho: předpovídá neočekávané rozepře ve tvé společnosti
Straší vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám říká, třeba objevíte řešení svého problému.
vidět: dozvíte se něco nepříjemného
viděti duchy – zpráva o úmrtí
viděti (i strašidlo): pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti.
zjevující se na nebi: zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině

Důchod
pobírati – starost a trápení

Duchovenstvo
– dlouhý život plný trampot

Dužina
žvýkat ji – tvá dcera se spustí s hajným, syn naopak s hajnou

Dukát (Dukáty)
dostati – snášenlivost
dostati: snášenlivost, radost.
jeden – velmi dobré znamení
míti, jimi platiti: zvýšení úcty.
najíti – šťastný býti
najíti: šťastný býti.
sčítati je – výhra, též starosti
taviti viděti: ztráta finanční obezřetnosti.
viděti – veselost
viděti: veselost nebo výhra.

Důl
– bohatství a moc
jako jáma viděný – smrt nejbližšího
viděti: vzrůst majetku.

Dům
bíliti – radostná událost
bourat viděti – odstranění nějaké překážky
dáti spáliti – hněv
dřevěný stavěti – větší užitek
hořet viděti – nenadálé štěstí
hořící dům bez kouře a čmoudu – jeho majitel onemocní na dlouho
chatrný – nemoc a smrt
malý domek míti – skromné a tiché živobytí
malý obývati: spokojenost se svým osudem.
míti malý a pěkný – tichá radost a spokojenost
na něj lézti: štěstí, vítězství.
pavučiny a smetí z něho vymetati – pozbudeš žalu a zármutku
pěkný a velký viděti – započneš obchod
pěkný velký obývati: úspěšně podnikati.
průchodní dům – nestálý milenec
rozbořený upravovati – nové štěstí
s puklinami – špatný soused
starý viděti: staré známé nebo přátele znovu viděti.
stavěti – do lepšího stavu přijíti
stavěti – majetku rozmnožení
stavěti: štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti.
stavěti viděti: pracovitost.
stavěti vlastníma rukama – budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí
svůj čistiti – radostná budoucnost
tmavý – smutek a dluhy
v něm skrýš objeviti – poklad na dosah
v povětří – smrt snícímu
ve vodě – zármutek
vejíti v něj a s mrtvým hovořiti – smrt
viděti hořeti – nemoc, též hádky
vlastní hořeti nebo bořiti se viděti: neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho).
vlastní opustiti: zisk, výhody.
vyjíti z něho, aniž jsi tam jedl a pil – pevné zdraví
zbořený viděti: překážky odstraniti.

Dupati
– pánovitost
slyšeti – cesta

Dusiti se
– uhranutí

Důstojník
– klamné zdání
na koni ho potkati – vypínavost
státi se jím – bohatým dobře, chudým utlačování

Dutky
– příjem daru nebo peněz

Dveře
otevírání – rozkoš
otevřené – vysoké stáří
otevřené, které se zavřely – smrt příbuzného
padací viděti: nečekané štěstí.
projdeš-li neznámými dveřmi – smrt
roztržené – poznáš veliké pravdy
viděti spálené – tvá aneb tvého příbuzného smrt
zavřené – dojdeš zklamání
zavříti – nebezpečí

Dvojčata
– starost se ti zdvojnásobí
mít je – je předpovědí dobrých zpráv
nemocná a oslabená – symbolizují rozčarování a neúspěchy, ale i smutek v rodině
porodit je – znamená šťastné uzdravení
vidět – dojde k osudové záměně
viděti – požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti

Dvojspřežení
– zaměstnaní manželé
odváží zboží – zlodějská dvojice

Dvoukolka
jeti na ní – rychlý zdar tvého podnikání

Dvůr
knížecí viděti – úklady činiti
knížecí viděti: nástraha, úklady.
nečistý viděti či míti – utrhání na cti
nečistý viděti: pomluvy, utrhání na cti.
sítí potažený viděti: bohatství.

Dýka
– nebezpečí, pozor
být jí proboden: smutná zpráva.
býti s ní poraněn – smutné návěští
míti – očekávané zprávy konečně obdržeti
na někoho vytáhnouti: vítězství nad nepřáteli.
někoho s ní poraniti – vítězství
ostrou vidět ležeti – dojde ti smutná zpráva
viděti nebo míti: zprávy od přátel.

Dým
– hádky [Neznámý zdroj]

Dýmka
– klid mysli
kouřiti – radost a zisk
kouřiti z ní – zisk
rozbíti ji – mrzutost
roztlouci – pokoj před pronásledováním