Snář Č

Velký snář – Č

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Čabraka
viděti – ze lží ženských vzejde ti mrzutost

Čaj
mnoho píti – ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil
neb thé píti – zapletení tvých záležitostí
nésti – hostina, dobrá zábava
píti – rýma
pro společnost vařiti – tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti

Čakan
– šibeniční humor

Čáp
– radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví
čaponohým býti – mužům výhoda, ženám starosti
chodí-li po střeše – nedůvěra tvých známých
chytiti ho – budeš v zaměstnání povýšen
letící k jihu – dítě
letící k severu – smrt
letící k východu – bohatství
letící k západu – chudoba
na něm seděti – velmi brzký sňatek
peří z něho škubati – obohatíš se
po dvou viděti – štěstí, brzká svatba
s ním besedovati – buď opatrný ve své lásce
usadí-li se u komína – obdržíš hosty
v domě – milý host
v zimě viděti – neštěstí
viděti v povětří – od zlodějů znepokojován býti
z domu letící – smrt hosta
z domu odlétá – někdo z nájemníků zemře
zdraviti ho – přírůstek do rodiny

Čaroděj
– to, co se ti zdá pravdou, je pohádka
s ním co činiti – důležité události, na které jsi nemyslil

Čarodějnice
– zlá žena v domě
čarovati – kup jmelí pro lásku nebo verbenu
podaří-li se ti jí utéci – vyvázneš z nebezpečí
pronásleduje-li tě – máš nablízku nepřátele
viděti – hrozí ti nepřátelství
viděti: varování před falešnými přáteli.

Časopis
– pokrok značí, také však ohlupování

Čéška
s ní si pohrávati – značí mužům nebezpečí, ženám necudnost

Čeládka
míti ji – ztráta dobytka a slabá úroda
mnoho jí míti – hynutí dobytka
vyhnati ji ze dvora – očekávej rozmnožení statku

Čelo
široké – velmi šťastné manželství
krásné – moc nad jinými
malé – špatné nadání
malé a vrásčité – znamení, aby ses svobodně o něco ozval
na něm ránu – utrpíš škodu
pěkně klenuté a jasné – dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání
poraněné – škoda
porušené – posměch
vysoké míti – lehce všechno pochopiti

Čepec
– značí svatbu
je-li čistě bílý – šťastné manželství
je-li špinavý – skoupý manžel
je-li s černou stuhou – krátké manželství
na hlavu si dáti – brzká svatba
s kokardou – povládne paní
viděti v nočním čepci – očekávají tě menší starosti

Čepice
– uč se zdvořilosti
dáti si ji na hlavu – brzká svatba
huňatou slibovati – blízká žena tě chce ošálit
nasazenou na hlavě – dočkáš se úcty
ztratiti – z pošetilostí vytržen býti
ztratiti ji – objasnění něčeho

Čermáček
– štěstí
v pokoji létající – štěstí

Černidlo
viděti se píti – klevety

Černoch
jej viděti – smutná novina
s ním mluviti – obdržíš zprávu zdaleka

Černý bez
viděti: naděje na uzdravení ze starého neduhu.

Čert
báti se ho a utíkati před ním – poznáš dobrého přítele
býti jím trápen – pevná služba, pevné místo
čerta viděti u sebe – zisk, dobrý obchod
hladiti čerta – peklem odměnění od kohosi
honiti ho – kup si los
nad ním zvítěziti – užitek přinášející obchod
nésti ho na zádech – zlá manželka

ocas mu vytrhnouti – budou tě trápit nemoci
s andělem – dar
s ním zápasiti – zlé náruživosti
viděti ho – podvod, který za to stojí
viděti ho na housle hráti – poznáš škodlivého člověka
viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem – neštěstí, bída

Červ
– nepřítel
před nimi se leknouti – výstraha před nepřítelem
v ovoci – zrada nebo choroba
viděti – před zlomyslnými se měj na pozoru
viděti mnoho červů – znamená tajné nepřátele
zabíti – od neduhu opouštěn býti
zabíti ho – vítězství nebo uzdravení, též radost

Červánky
– dobrá naděje
– klid a vyjasnění
uzdravení.

Červená
– v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně
jako barva – symbol ohně, žhnutí, horka
plameny – znamenají něco velmi dobrého
v očích – přináší radost
vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýkat – člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní; také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

Červotoč
slyšeti ho – smrt známého

Česání
býti: veselá slavnost se chystá.
jinému vlasy česati: těžká, zbytečná práce.
se – prospěch
zamotané dlouhé vlasy – těžká, marná práce

Česnek
jeho svazek dáti či přijmouti – delší zármutek
jísti – nečistota
jísti – pečuj o své zdraví
trhati aneb koupiti – se Židy obchod vésti
vařený jísti – zármutek
viděti aneb cítiti – hádka
viděti zelený růsti – potěšení z dětí a přátel

Četa
viděti ji – provést spojenými silami, když chceš zvítězit

Četník
– předvolání

Čížek
viděti ho v kleci – touha po větší svobodě
zpívat slyšeti – někoho poznati

Čihadla
číháš-li ve snu – tvé pátrání bude korunováno úspěchem
rozvěšovati – sváry v rodině

Čichati
– pátrej více dohadováním

Čimčarání
slyšeti – domácí klepy

Číňan
– faleš
jej viděti – závist sousedů

Činitel
jím býti – nestřídmost

Čísla
číslo7. Vše ve skupinách po sedmi viděti – jest dobré znamení
Přepadají vás ve snu čísla, matematické vzorce a fyzikální zákonitosti a nejste přitom ani fyzik ani matematik a ani se nesnažíte vyřešit kvadraturu kruhu? Pozor, možná, že ji už řešíte – pouze ne matematicky, ale někde ve svém životě. Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu.
psáti – mnoho zaneprázdnění
smazati – sám sebe ošiditi
spočítati málo čísel – peníze
táhnouti, které se ti líbí – velká naděje na dobrý výdělek
viděti – kup si los, též duševní námaha
viděti – štěstí v loterii míti
viděti č.1 – spokojenost
viděti č.2 – klevety
viděti č.3 – práce
viděti č.4 – marné namáhání
viděti č.5 – půtka

Čísti
knihy poučné aneb pobožné – šťastná spokojenost
knihy psané – zámožnost
zábavné knihy – útěcha, uspokojení

Článek
řetězu – dobré přátelství

Člověk
člověčí lejno – zlato do domu
postavy hrozné – radost
viděti ho s korunou – v létě dobře, v zimě škodno
viděti ho vousatého – pozor před pronásledováním

Člun
množství člunů – nečekané zbohatnutí
na vodě kolísající – nebezpečí
plaviti se na něm – kratší cesta
se topící – smrtelná příhoda
se topící a opět se objevivší – velký prospěch

Člunek
ke tkaní – strast z práce

Čmelák
– zloděj
býti jimi uštípán – krádež
na zvířeti – zbytečný strach

Čočka
– starost
jísti – dobré časy míti
jísti ji – neshody, ale peníze, i podvod
přebírati ji – mrzutost
roztrousiti – sám sobě škodu učiniti
skrz ní se dívati: omyl.
viděti – své věci dobře upotřebiti

Čokoláda
píti ji – dobrá výživa, dobrá práce
vařiti ji a ochutnávati – zasnoubení v rodině nebo u přátel
viděti, míti aneb jísti – zdraví a zdar

Čtverylka
tančiti ji – veselá bezstarostná mysl

Čtyřlístek
– štěstí
hledati – nespokojenost

Čtyřstup
v něm choditi – přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne

Čvanhati
– úspěch na započaté cestě