Snář B

Velký snář – B

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Bažant
nová láska
chytnouti ho – do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba
jísti – ctěn býti
jísti ho – míti čest

Bába
čarovati – zlé i dobré
hladiti bábu – nepředstírej neštěstí
na koštěti – zlé uhranutí
na porodní zvoniti – v domě bude nutná rychlá pomoc
porodní u těhotné viděti – dlouhá nemoc v domě
porodní viděti: nemoc, též smrt
trhovou viděti – značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá

Babička
viděti ji: dobrá rada zapotřebí

Bábovka
jísti ji: dobré časy a příjemné žití

Bačkory
na nohou roztrhané – dlouhá cesta, veselost i radost

Bagoun
jím býti – duševní porucha
viděti ho – zasnoubení

Bahno
do něj šlápnout – nepříjemnosti
nebo močál viděti a v něm choditi – namáhavá práce bez výsledku
skrze něj jíti – zlé časy
válet se v něm – chraň se zlé společnosti!
viděti – pohlavní nemoc

Bakchus
aneb bohyně viděti – špatná úroda vína

Bál
na něm být – pohřeb
na něm tančiti – čeká tě vážná známost nebo malé dědictví
účastnit se ho: znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání.

Baldachýn
pod ním státi: úcta a vážnost.
stojíš-li pod ním – čest
viděti – dobrá naděje

Balet
viděti: klamání a podvod.

Baletka
– budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti

Balíček
nalézti – pozor na hloupé vtipy
zahoditi – ztráta přítele

Balík
odesílati nebo zahoditi – ztráta dobrého přítele
sukna nalézti – zisk někdo tě darem obleče,

Balkón
– najdeš milou osobu
na balkóně státi – úspěch tvůj rychle pomine
na něm státi: opětování lásky.
viděti – znamená nezdar

Balón
letící viděti – naděje rychle uletí
viděti: neštěstí na obzoru.
vystupovat viděti – vrtohlavce poznati

Balzám
kvete-li – znamená stálé zdraví
mazati se s ním – nastane ti starost,
míti: zasloužit si chválu.

Bandity
viděti: pronásledování.

Báně
na věži – nemysli si sám o sobě příliš vysoko
na věži s křížem – modlitbou mysli výš

Bankovky
dostati – toužíš, ale marně. Zbav se touhy

Banku
viděti: klidnýživot vésti.

Barák
roztrhaný viděti – budeš mít prázdniny, volno

Barchet
kupovati – brzká změna

Bárka
– menší cesta

Barva
bílá – radost
černá – smutek
šedá – vdovec, vdova
hnědá – samota a opuštění
jasně fialová – duševnost, účinná láska k bližnímu
jasně žlutá – klidný život
jasně zelená – veselá příroda
křiklavá – výbuchy všeho nehezkého
míti – naplněnou kasu dostati
modrá – důvěřuj ve vyšší moc
oranžová – šťastná láska
růžová – krásné příští
s ní se natírati – býti obelhán
stříbrná – šediny stáří
světle červená – láska
temně fialová – pokání
temně žlutá – pomsta
temně zelená – nebezpečí
tmavě modrá – moudrost
tmavočervená – zášť a hněv
tříti – dobrý zdar tvého obchodu
zlatá – dobré hmotně zaopatření
ztratit v obličeji – očekává tě nemoc

Barviti
sebe samého – mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Barvu
roztírati: dobré obchody.

Basa
beze strun – málo peněz
hrát slyšeti – spokojenost s radostmi
hráti na ni – velká žízeň
rozbitá – sváry
sama bručící – velká hádka s tchyní
viděti – hádka
znějící – v budoucnu štěstí tě očekává

Báseň
čísti – časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost

Basista
slyšeti zpívati ho – velká pitka, též hádka

Básník
mluviti s ním – návštěva muzea a starých památek
viděti ho – doba tě už přežila

Baterku
viděti: tajní nepřátelé.

Báti se (něčeho, někoho)
báby – vycítíš to správně
boha – dobro
ženy – nečisté svědomí, domácí sváry
muže – rovněž nečisté svědomí
neznáš-li důvod proč – buď opatrný před nepřáteli
pána – poctivost
sluhy – nepoctivost a krádeže

Batoliti se
– nikam to nepřivedeš

Bavlna
– menší zisky od chudších
Bavlněné zboží či jiné věci – nejistota
bílé barvy nalézt – bohatství
černá – smrt
červená – nemoc
žlutá – nemoc
množství ve skladu – bohatství, užitek a dobro
přísti – dalekou cestu
přísti ji – podnikneš cesty do dalekých krajů
roucho – menší dědictví
tkáti nebo přísti: zisk.
v žokách – bohatství

Bavlník
keř viděti – jest velmi dobře
viděti: bohatství.

Bazalka
kvésti – zdraví, síla, radost

Bazén
koupat se v něm – předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu

Bazilišek
viděti – starost a velký zármutek
viděti ho – tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele
viděti: zármutek, truchlivost.

Bazilika
v ní bydlet či jen ji viděti – očekává tě žalost a zármutek

Bdíti
ve spaní – starost a pronásledování

Bedna
míti, či viděti plnou – bohatství
plná – dar
prázdná – chudoba, starosti
prázdná – rozbroje, mrzutost

Bednář
viděti ho – hojná úroda

Bedra
hubená – starost o živobytí
mokrá – mnoho dětí
přeťatá – zármutek
silná míti – vítězství v zaměstnání neb při soudní při
veliká – zdravé děti
zemdlená – žalost

Bedrník
– známost se sládkem, též radost z povýšení

Běžeti
a cíle dosáhnouti – vše se zdaří
a cíle nedosáhnouti – vše se zdaří jen těžko
a k cíli přijíti – tvé žádosti dojdou vyplnění
a nemoci se vyhnouti – veliké namáhání
a padnouti – nezdar v započaté práci
a přitom upadnouti – přetržení něčeho dobře započatého
a přitom upadnouti – přetržení něčeho dobře započatého
a z místa se nepohnouti – bez účinku se namáhati
běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš – značí neduh
nahý – tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny
několik osob za sebou – hádka a starosti
před zvířetem – nepřátelství
s vozem – nesnáz
sám sebe viděti – ztráta jmění

Běhati
o závod – veliká námaha

Běhavka
míti ji – vyprázdnění úspor
Viz: Průjem;

Bělice
pojídati ji – tělesný neduh

Bělidlo
aneb běliče viděti – budeš ospravedlněn

Bělmo
na očích míti – zármutek

Beran
beranů mnoho – dočasný dohled nad velikým majetkem
černý – příčinou špatného žití je tvá povaha
stažený – smrt v domě
starého nalézti – trvalejšího zaměstnání se domůžeš
viděti běžícího – radost
viděti ho – budeš povýšen
vyhublý – smrt

Beránek
míti – pokoj a útěcha
nalézti – budeš mít dočasné zaměstnání
skákati viděti – na dětech míti radost
viděti – náklonnost k tanci
viděti beránky které se pasou – strach a hrůza
zabíti – nemilosrdenství
zabitý – zarmoucení v rodině
ztratiti či prodati – ztráta zaměstnání

Berla
biskupská – čest
žebrácká – chudoba, ponížení, škoda a ztráta
nalézti ji – neštěstí
nemocniční – nemoc
více berlí – neštěstí

Berle
na nich choditi – špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého
o ní se opírati – trápení, nemoc
s ní tlouci – vítězství nad druhými, užitek
viděti aneb míti – nemoc

Besídka
v ní sedět – sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní
viděti ji v zahradě – očekává tě radost

Betlém
jeruzalém či betlém viděti – zbožná pouť, prosba za někoho

Bez
květ – starost
strom – nemoc
trhati – velkého věku se dočkáš
viděti v květu – nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení

Bezinka
– veselá zábava

Bible
– šťastné manželství

Bič
šlehati – daleká cesta
práskati: upřímností přátele získati.
ruce zdvižený viděti – pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
viděti – bude ti pomluvou na cti utrháno,

Bičování
– zle

Bída
býti bídný – strastiplné dny
připravovat bídu někomu – dluhy
velkou bídu viděti – opovržení
velkou viděti: opovržení, pohrdání.

Bidlo
na prádlo – čeká tě zdlouhavý spor
něco podpírati – zdlouhavý proces

Bílek
vaječný pití – závislost z daru

Biskup
žehnající – síla tě doprovází
husu jísti – veliké štěstí
při pohřbu viděti – velké neštěstí
při službách božích viděti – dobrá novina
s ním mluviti – šťastné pořízení v počínání
sedět viděti – proces
viděti – v milosti býti u vzácné osoby
viděti ho tančiti – vzejde ti škoda na dobytku
viděti: přízeň od vysoké osoby.

Bíti
dostat od obyčejné osoby – ta osoba může dopomoci k majetku
někoho – láska a různice
od osoby dostat, která je úřadem vysoká – nález pokladu
se s někým – velká námaha
se s více cizími lidmi – pomluvy
svou ženu – nevěra

Bitva
do bitvy táhnouti – s úřadem míti co do činění
do bitvy vésti – radosti se dočkati
námořní, viděti ji – chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude
vojenskou na pevnině viděti – budeš míti potěšení

Bláto
na oděvu – hanba
samo – vše zlé
v ulicích či na poli viděti – nezdar, bída a zlá novina

Blázen
bláznivou ženu spatřiti – mrzutosti a hádky v domě
bláznovství tropiti – nemocnému dobře, zdravému mrzutost
býti – vyznamenání
jej viděti – návštěva nepravdivého člověka
jej viděti a mluvit slyšeti – budeš oklamán
sebe sama viděti – značí dlouhý věk
viděti blázny – ovládnutí svých vášní
vysmívati se bláznům – pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti

Blázinec
v něm se nacházeti – dostaneš se na vyšší místo
viděti – velké štěstí

Bledý
býti: znamená nemoc.

Blecha
bleší cirkus viděti – návštěva z vyšších míst
chytati – těžká honba na cosi, nepokoj
míti blechy a býti jimi pokousán – štěstí a bohatství
mnoho míti, jimi trápen býti: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze.
mnoho spatřiti – velký zármutek
na vlastním těle chytati: své nepřátele překonat.
od ní poštípán býti – blízká výhra
skákat viděti – výlet, dobré počasí
viděti blechy – není dobře
viděti skákati – skrze nepravé zprávy budeš znepokojován
zjeví se – obdržíš dopis

Blesk
– nenadálá příhoda, zisk a štěstí
blýskání viděti – shoda v nějaké při
když jej vidíš – křik a smutek
když zapálí – svržení
trefí-li blesk do hlavy – ztratíš jmění a snad i život
viděti, když uhodí – mrzutost
viděti: nesvornost, hádka, nepříjemnost.

Bližní
viděti ho – není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá

Blouditi
kamsi dolů – bude zle
nahoru – bude dobře
rovně – zlé i dobré
v lesích a údolích – zle
v polích – dobře

Bludička (Bludičku, Bludičky)
viděti – zlé znamení, někdy mrzutost
viděti a za ní choditi – nechat se svést

Bludiště
labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti – dlouho trvající starosti
Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte.
po lesích, lukách a polích – dobré časy
skalní, údolím a roklinami blouditi – zlé časy
zahradní a v něm se procházeti – zapleteš se do zlých okolností, zmatky
zase z něho vyváznouti – odstranění všech překážek

Bluma
na stromě – nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bob
jísti – hrozí ti nebezpečí i neduh
na stromě – nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bobek
kozí – nezajímej se o to, je to nepatrnost
kozí sbírati – mnoho zbytečných starostí, raději spoř

Bobkový list
keř viděti – nenadálé cti dosáhnouti
někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový – vděčnost
sen o něm u ženy – náhlý porod
trhati – odejmout někomu dobrou naději
věnec obdržeti – naděje na brzké povýšení

Bodat
– zbloudit

Bodláčí
viděti – protivenství
zalévati – nevděčníku prokázati dobro
zasaditi – způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti

Bodlák
na poli – neúroda
viděti – tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost
viděti: zrada.

Boháč
býti – chudým dobře, boháčům pronásledování
jím býti – značí chudobu
viděti aneb s nimi obcovati – dobrodiní
viděti ho ve snu a s ním mluviti – tvé záležitosti se zdaří, též pýcha

Bohatství
míti – nebezpečenství

Bohoslužba
– pokoj v mysli
navštíviti nebo slyšeti: obtížnou práci dostati.

Boží umučení
viděti obraz – radost v rodině

Boj
boji přihlížeti – smířiti se s nepřítelem
bojovati s dravci – zlé vášně
nebo půdka, býti přítomen – smíření
s divokým zvířetem a zvítěziti: od velkého nebezpečí zachráněn býti.
s divokými zvířaty vésti a zvítěziti – vyvázneš z nebezpečí
sám bojovati: do sporu se dostati.
sám s někým bojovat – přijdeš do hádky
z boje utéci – někdo ti přinese radost
zůčastniti se: usmíření.

Bojovati
– do rozepře jíti
a zvítěziti – s velkým namáháním si polepšiti
na koni – dobrý sňatek
s divokými zvířaty – ochránit se před velkým nebezpečím

Bok
mít zraněný – zármutek a ztráta dětí
veliký a silný – brzká svatba a děti

Bolest
bolavého se viděti – velmi milován býti
cítíš-li v sobě – nepřízeň
cítiti – nesnáze přemoci
ve snu tě bolí hlava nebo prsa – čeká tě menší nemoc
vidíš-li na jiném – šťastně přečkáš nehodu

Bonbón
jísti bonbóny: neužitečná vydání

Bordel
viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Borovice
– přináší dobro samoty, ia radost
viděti vysokou a urostlou – budeš míti velkou radost

Borůvky
– zrazená láska
jísti: skromná budoucnost.
na keři – touha po slasti
v lese trhati a jísti – budeš zrazen v lásce

Bos
běhati – zhubnouti na těle a neštěstí
běhati: tělesná slabost.
bosýma nohama běhati – překvapí tě neočekávané štěstí

Boty
– cesta
červené – získáš nevěstu krasavici
chlupaté – bohatá nevěsta
juchtové boty nositi – mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě
lakové obouvati – falš, i nevěra
žluté – pozor na chorobnou nevěstu
nové kožené – zisk a peníze
roztrhané – sejdeš z cesty
si obouvati – jistá svatba
tlačí-li tě a jsou zablácené – nemoc
ukradené – cizoložství
ukrásti – dobrý zdar v podnikání
zamazané – dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle
ztratiti – bratr nebo sestra ti zemřou

Bouda
jarmareční viděti – různice
neb sklep na víno viděti nebo v něm býti – různice, ale i žárlivost
psí viděti – čeká tě ponížení
s trhovým zbožím viděti: výhra, zisk.

Boule
míti – staneš se pánem gruntu a polností
míti bouli: pozemek obdržeti.
míti na celém těle – nepřátele
na těle míti – znamená nepřátele, též úraz

Bourec
bource pěstovati – příprava

Bouře (Bouřka)
– nástrahy
od ní býti překvapen – domácí mrzutosti
špatné zprávy.
před ní se skrýti – ujdeš nástrahám
před ní utíkati – nebezpečí
při ní pod stromem státi – můžeš lehce zahynout z neznalosti
stromy vyvracet viděti bouřkou – velké neštěstí tě mine
Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.
velkou slyšeti aneb viděti – dobrý zdar tvému obchodu
viděti – zlá nehoda

Brada
dlouhá – pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů
dlouhá tak, že z ní až vousy padají – úplné schudnutí
šedivá – hanba
holou mít – starost
hubená – není dobře
tlustá – dobře
vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým vousem – značí to smrt manžela
zrzavá – faleš

Bradavice
– bohatství
aneb kuří oka – úmrtí

Brambory
jísti – nedostatek
kopati – namáhání
kopati: úsilí, námaha.
okopávati – práce, námaha
v květu – radost v rodině

Brána
– nečekaná návštěva, též změna života
široká – zlý život
na pole – zapomenouti nějakého dluhu
násilně ji otevříti – do zajetí se dostati
uzoučká – konec života
viděti: ztráta a nemoc.

Brány k vláčení
– upravení poměrů pro budoucnost

Bratr
( též bratranec) – přátelství proti nepřátelům
loučiti se s ním – budeš truchlivý
loučiti se s ním: konec zármutku.
plovoucího ve vodě – znamená dlouhý a šťastný život
umře-li tobě – ztratíš nepřítele
viděti zesnout ho: znamená ztráta možného nepřítele.
vidíš-li ho umírati – zbavíš se nepřátel

Bratrství
– značí vzájemnolu podporu z cizích kapes
v pití – politické schůze

Bratři a Sestry
mluviti – starost, protivenství
mrtvé viděti – smrt nenechá na sebe dlouho čekat
viděti – radost, štěstí

Brázda
jí orati – velký zisk v budoucnu
na poli – bohatství, štěstí
ubírati se jí – čeká tě veliké štěstí
v ní upadnouti – překážky

Brčál
viděti nebo trhati: věrné přátelství.

Brdo
v domě míti – zisk

Brk
bílý míti: od falešného podezření očištěn býti.
jím psáti: brzká dobrá zpráva.
z husy neb jiného ptáka – radost v rodině

Brnění
míti na sobě – před nepřítelem se chrániti
nositi – odvod nebo známost s vojákem
nositi: hněv Vám přinese mnoho nepříjemností.
pancíř viděti – opatrně sobě počínati
svlékati – konec námahy
viděti rozlámané . ztráta, škoda

Brnkačku
viděti nebo na ní hráti: se závistí mět co dělat.

Broditi
se ve vodě, čistá-li – vše dobré
se ve vodě, špinavá-li je – vše zlé

Brokovnice
nabitou ji viděti – hádka ve společnosti

Broky
– nepřátelství

Broskev
– chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky
– máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk … 37 [Neznámý zdroj]
– Štěstí a úspěch v každé činnosti 34, 82 [Neznámý zdroj]
– trhat a jíst: úspěch, dobrá budoucnost [Neznámý zdroj]
– vše nemilé
– zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk [Neznámý zdroj]
– Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě. … 37 [Neznámý zdroj]
– znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy [Neznámý zdroj]
BROSKVOVÝ KVĚT – naděje [Neznámý zdroj]
darovat: hledejte a najděte novou známost [Neznámý zdroj]
darovat: Jsi všeobecně oblíbený [Neznámý zdroj]
DAROVATI – budeš dobře přijat v nové společnosti [Neznámý zdroj]
darovati – dobře uvítán býti
Darovati – dobře uvítán býti [Neznámý zdroj]
DAROVATI – dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti [Neznámý zdroj]
dostat: někdo se bude snažit vás podvést [Neznámý zdroj]
JÁDRO – jíst: Setkáš se s tuhým odporem [Neznámý zdroj]
JÁDRO – nalezneš tuhý odpor [Neznámý zdroj]
JÁDRO JÍSTI – někdo tě oklame [Neznámý zdroj]
JÁDRO KOUSATI – děláš si nemilé známosti … 23, 88 [Neznámý zdroj]
je vám nabízena: máte co dělat s miláčkem žen
jedení broskve – znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů [Neznámý zdroj]
jíst – radost a zdraví [Neznámý zdroj]
Jíst je: znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže
jíst: milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé
jíst: Potkáš se s neobyčejným stvořením [Neznámý zdroj]
JÍSTI – onemocnění bohatého [Neznámý zdroj]
JÍSTI – setkání a sblížení s milou osobou [Neznámý zdroj]
Jísti – výstraha před nemocí [Neznámý zdroj]
kvetoucí vidět: sklony k marnivosti [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ – upadneš v pokušení [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ VIDĚTI – přijdeš do nesnází … 2 [Neznámý zdroj]
nabízet: jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen
někomu dávat – sympatická známost [Neznámý zdroj]
PECKU ROZBÍJETI – namáhavá práce [Neznámý zdroj]
pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení
prodávat: materiální těžkosti vás přibrzdí [Neznámý zdroj]
ROZLAMOVATI – dobré majetkové poměry [Neznámý zdroj]
shnilá: znamená nepěkné zklamání v lásce
trhat – flirt [Neznámý zdroj]
trhat: Dostaneš se do pokušení [Neznámý zdroj]
trhati – dobré peněžité postavení dostati
TRHATI – nesnáze [Neznámý zdroj]
Trhati: do dobrého peněžitého postavení se dostati [Neznámý zdroj]
utrhnout ze stromu nebo setřást; jste v lásce nedočkaví
vidět aneb je jísti, štěstí, radost a zdraví [Neznámý zdroj]
vidět je na stromě – dosáhnutí touženého cíle [Neznámý zdroj]
Vidět je růst: signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství
vidět: smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky
VIDĚTI – nemožná přání [Neznámý zdroj]
viděti aneb jísti – štěstí, radost, zdraví
viděti na stromě – dostaneš se do nesnází
zavařovat: Majetek budeš schraňovat [Neznámý zdroj]
zkažené: jsou znamením brzké choroby u dětí

Brouci
– mnoho svárů v domě
a krev – nejezdi nikam
štípají-li – rvačka

Brouk
– svárlivý a ničemný člověk se blíží
viděti ho – zloděj nablízku

Brousiti
něco brousiti – mrzuté hádky

Brus (Bruska, Brousítko)
– klevety
– velká radost
míti na dvoře a brousiti na něm – pomluvy, klevety a mrzutosti

Brusič
šlejfíře viděti – s potměšilou osobou do hádky přijíti

Brusinky
– vše dobré přijde k vám

Brusle
– liché touhy, marné toužení
jezdíš na nich – marná snaha

Brvy
Brvy vypadávati viděti – churavos

Brýle
– domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou
míti – čestné postavení
míti nebo používati: ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se.
nositi – měj se před falešnými přáteli na pozoru
nositi: opatrnost před přáteli.
si nasazovati – výnosné zaměstnání
sobě koupiti – chtějí tě ošidit

Břečťan
– straromládenectví, osamělost
jinak viděti:štěstí, láska, přátelství.
na stromech se pnout viděti – falešné přátele
na zdech viděti – utvrzení v započaté známosti
na zdi viděti: upevnění vztahů.
viděti – štěstí v lásce
vidíš pnoucí se – tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí
z něho věněc víti: věrného přítele míti.
z něj věnec plésti – věrný přítel

Břečka
Břečku píti – výlet na venkov

Břeh
u něho odpočívati – štěstí a spokojenost
u něho se procházeti – do nebezpečí se vydávati

Břemeno
– znamená těžkou práci
jím obtěžkán býti – brzké ukončení tvého řízení
na bedrech nésti – starost, povinnosti, těžký úkol
sundati – dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří

Břicho
bolení břicha – zármutek v domě
co roste – čest
malé a hubené míti: zdlouhavý soud.
máš-li malé a hubené – dlouhotrvající proces
máš-li prázdné – ztráta
máš-li velké – zámožnost
míti malé – špatná pře
oteklé míti: znamená neštěstí a nepříjemnosti.
průjmem břichu uleviti – zbavení starostí
rozřezané míti – ztráta
splasklé – smrt příbuzného, též útrata
tlusté – majetek
veliké míti – blahobyt
velké míti: zámožnost.

Břitva
– měj se na pozoru
viděti hodně ostrou – buď velmi opatrný

Bříza
– panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti
břízový háj viděti – štěstí
useknouti ji – škoda

Buben
– cesta
– klepy budou rozneseny
na bubny tlouci – v rozepři se dobře hájiti
slyšet – noviny
slyšeti na bubny tlouci – do opravdové hádky přijíti
slyšíš-li – špatná pověst o tobě bude rozšířena

Bubeník
jak utíká – oheň nebo výbuch

Bublina (y)
mýdlové bubliny – fantastické plány do budoucna
z mýdla – krátkého štěstí užívati

Bučení
slyšeti dobytek bučet – neštěstí

Budíček
slyšeti – svou liknavostí propásneš štěstí

Buditi
někoho – buď opatrný, hrozí ti nebezpečí

Bůžek
klaníš-li se mu – budeš velice pokořen
viděti ho – zfalšovaná pravda

Bůh, Bohyně
hovořiti slyšeti: radost.
chváliti – nemoc a utrpení
chváliti ho: trápení.
jeho ruce po sobě vztahovat viděti – požehnání, štěstí, bohatství
s ním mluvit – velká radost
slib bohu učiniti – velké štěstí a spokojenost
viděti – radost a útěcha
viděti ho, s ním mluviti: starosti a zármutek.
vzývati – radosti se dožíti
vzývati ho: radost.

Buchty
péci – dozvíš se o sobě milé řeči
s mákem jísti – dědictví nebo výhry
s povidly – mámení lásky
s tvarohem – žaludeční nemoc
veliké viděti a jísti – dobré přátelství a štěstí

Buk
– dej si pozor na úraz

Burza
jako dům viděti: Obchody dělati, jistota v podnikání.
viděti: hodněštěstí míti.

Buřty
dělati – zbohatneš
jísti – úspora peněz

Buvol
vidět běžeti divokého – přijde do domu nemilý host
viděti – velký zisk
viděti: velká ztráta.

Býk
běží-li – čeká tě cesta, ale i pronásledování
pásti ho – statek a kapitál
s krávou – dočkáš se manželství
viděti – hostina

Byliny
hledati – o své aneb jiného zdraví pečovati
jísti šťavnaté – prospěch, zisk
mladé zalévati a opatrovati – dobré vychování dítek
trhati – zdraví
voňavé – konec neštěstí
voňavé míti – marnivost

Byt
bohatě zařízený – bezstarostné stáří
čistiti – čistota = základ zdraví
čistiti v bytě – návštěva
hezký – jistá budoucnost
měniti – překvapení, ale i smrt
provětrávati – nemoc
úzký a těsný – nesnáze hmotné, nemilé věci
v nepořádku – blíží se nemilé věci
v ohni – veliký výstup, hádky a soužení
zatopený – pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti

Bytost (i)
nadpozemské bytosti v zeleném nebo červeném či jiném světle – zlo
nadpozemské bytosti viděti v modrém, růžovém nebo zlatožlutém světle – dobro

Bzikání
slyšeti – touha po manželství

Bzučení
slyšeti – zlé pomluvy