Custom Search

 

Velký snář - N

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Nabídka
do novin, rubrika sňatky - přijde ženich či nevěsta z neznáma
v novinách ji čísti - obchod

Nabízet
někomu věc - vetešník do domu

Nabodnouti
se na ostrou věc - střelná rána a bolest z ní

Náboj
- neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem

Nábřeží
Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností
viděti - chystej svůj odjezd

Nábytek
kupovati - založíš vlastní domov
prodávati - rozvod nebo osamocení

Náčelník
viděti ho - dej se vésti cizí radou

Nadaci
dostati - hledej protekci

Nádavek
ke koupenému obdržeti - dar mnoho neprohlížej

Nadávky
posměch, ubližování zažíti: nepříjemnost, spory s členy rodiny.

Nádeník
býti jím - jistý zisk
viděti ho - výdělek těžce vydělaný

Nádivka
jísti ji - nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy

Nádoba
alabastrová nádoba - štěstí

Nádobí
čistiti je - pokojná domácnost
dřevěné - nouze
kovové míti: dobrý sňatek, spokojenost.
rozbíti: hádka.
viděti: domácí rozepře.
z výbavy rozbité - sváry manželské

Nádor
viděti v sobě - majetek

Ňadra
hubená - skromné příjmy
hubená, žena sní-li o tom - neplodnost
hubená, panna sní-li - nehodný život povede
churavá, osypaná - bídný a krátký život
masitá - mnoho synů
masitá, sní-li o tom muž - dlouhá léta a bohatství

Nádraží
: Nepříjemná návštěva nadřízené osoby
: nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí.
být na něm: předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční
čekat na někoho na nádraží: znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat
nádražní restaurace: Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.
procházet se po něm: bude vám zprostředkováno poselství
vidět: ohlašuje nečekanou návštěvu
vidět: v životě nastupuje změna.
viděti - odcestuješ nebo kdosi náhle přijede
viděti: neočekávaná návštěva.
vyjít z nádraží: naléhavé záležitosti čekají na vyřízení

Nahé
býti sám jím - nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš
býti v trní - zlé pomluvy, osočení, trestní udání
viděti v houfech - úpadek víry
z rodiny viděti - bída

Náhrdelník
drahocenný, z něhož by pouze perly vypadly - veřejná hanba
drahocenný ztratiti - přijdeš o zaměstnání
na sobě míti, zvláště perlový - důstojenství
viděti nebo míti: sláva nebo štěstí.

Náhubek
nositi - pozor na vlastní jazyk

Nájemné
bráti - nezávislost peněžní
platiti - starosti

Nájemník
býti jím - poddanství

Nakupovat
úspěch, výhra.

Nákyp
míti nebo viděti - někdo se pozdraví z nemoci

Nalezenec
viděti ho - vezmeš na sebe cizí starost

Námořník
viděti ho - v koho doufáš, ten má mnoho děvčat

Napínat
něco - zvědavost

Náplast
- zatím doufej jen a pouze ve výpomoc

Naplavenina
viděti ji - pravda vyplavuje neřesti

Nápoj
jedovatý píti - ponížení v chudobě
jedovatý píti, až vlasy vypadávají - zchudnutí a těžká nemoc
léčivý píti - vrátí se ztracený majetek i přátelé
léčivý píti a průjem dostati - ztráta jmění následkem chybných rad
léčivý píti jako zdravý člověk - potřeba náboženské obrody, i lakomost
na vyhnání jedů z těla píti - pozbudeš strasti
pozor na nepřátele.

Náprstek
na prstu míti: marná námaha.

Náramek
dostati: opětování lásky.
na levé ruce míti - konej, co ti bylo svěřeno
navléci: klidná láska.
viděti nebo míti: úcty a vážnosti dosáhnouti.

Národy
různé viděti - daleké cesty

Nároží
u něho státi - býti bez práce

Náruč
do ní padnouti - láska nebo shledání

Nářadí
domácí nářadí - svatba
ruční viděti: vyhlídka na výnosnou práci.

Nářek
- je to dobré
mrtvého - veselost

Natírat
něco na bílo: pronásledování.
něco na černo: nemoc.
něco na červeno: radost.

Náušnice
míti - dobrý známý zbohatne

Náves
viděti - přijedou komedianti

Návrat
- překvapení

Návštěva
dostati ji - nemoc
návštěvu dostati: nepříjemná situace nastane.
návštěvu lékaře míti: výhoda a štěstí.
navštívit někoho: nepříjemnost zažíti.

Nebe
červené - válka nebo nepokoje
do něho vstoupiti - smrt
žebřík k němu - povýšení
šedé - starosti
jasné, čisté, modré viděti: mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti.
mnoha mraky pokryté viděti: vrtkavost, nestálost.
modré - pravda neznámého původu
na něm slunce viděti: znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti.
otevřené - budeš vítán
zamračené, rudé nebo temné viděti: mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným.

Necky
- nemilá práce
obrácené - jiné místo

Nečas
- zármutek

Nehoda
automobilová nehoda - V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat.
Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, která slaví velké úspěchy a najednou, uprostřed přijímání gratulací se vám stane nehoda, při níž se fyzicky zraníte. Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa!

Nehty
delší než prsty - veliké peníze i moc
ostré - vzorní podřízení
s prstů spadly - zranění nebo smrt ve rvačce
tuze krátké - všeho pozbudeš
tuze krátké má žena - pozbudeš i cti
zdobené - radost z prospěchu

Němec (Němci)
viděti je - hádky

Nemoc (Nemocný, Nemocen)
být - dostane se vám útěchy
být nemocen - předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými
býti - Vzchop se a nepovol!
děti - nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny
navštěvovat nemocné - znamená radost a štěstí
nemocné navštíviti - velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení
pro mladé lidi - znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek
pro mladou dívku - dlouhý život v pannenství
pro vdanou ženu - varování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory

Nemohoucnost
sebe vidět - štěstí a radost v životě
vidět někoho - rychlá pomoc v těžkých chvílích

Němý
mluviti s ním - nedohodneš se ve své záležitosti
viděti ho - sděl, co skrýváš

Nepřítel
potkati: mnohé nepříjemnosti šťastně překonati.

Neptun
viděti ho - povodeň

Netopýr
chytiti: brzké uzdravení.
viděti: znamená pochybný úspěch v obchodech.

Neštovice
býti bílými osypán - nález zlatých mincí
býti černými osypán - smrt ohněm
býti jimi osypán - nález peněz nebo drahocenností
viděti nebo míti: peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti.

Nevěsta
nebo ženicha k oltáři vésti: znamená radost v duši.
nebo ženicha viděti: věrnost i na dálku.
utíkati viděti: znamená úmrtí.

Nevěstinec
viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Neviditelnost
Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto.

Nit
přestřižená cizí rukou - smrt
rozmotati: tajemství bude odhaleno.
silná - pevné zdraví
zamotati: tajemství dobře uchovati.

Noc
- symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování
- velké nebezpečí
bouřlivá - bouře odnese střechu tvého štěstí
být za temné noci na cestě - značí hrozící zlo
jasná - budeš dlouho žít
jasná, hvězdná noc - noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí
náhle končící - je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání
pro zamilované sen o noci znamená - neporozumění a spory
pro zemědělce - je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát
procházet se v noci - je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině
temná - vyhlídky na chmurné a těžké časy
tmavá - nepříjemné hádky s příbuznými
ustupující - zlepšení životních podmínek
v noci choditi - klam

Noclehárna
v ní bydleti: zchudnouti.

Noha (y)
dřevěnou míti: změna ke zlému.
jinému líbati: změna v milostném vztahu.
křivé míti: pohrdání, opovržení.
mdlá, že nemožno jíti - překážky
muří noha, viděti ji - uhrančivý člověk
mýti si: nestřídmostí onemocněti a pak litovati.
nemocné míti: podporu v obchodech získati.
o dřevěné noze choditi - penze
oteklou míti: štěstí, radost.
špinavé míti: ošklivá nemoc hrozí.
ploché míti - odlož cestu
podraziti někomu nohy - budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ
si zlomiti: pro neštěstí býti litován.
silnou míti: štěstí, radost.
viděti bez těla: do nebezpečí se dostati.
zraněnou míti: neštěstí.

Nos
dlouhý míti - všetečnost, vyzvědačství
jako zobák - sobectví, vyděračství, chytré okrádání
tlustý míti - budeš lidem nesympatický
zacpaný míti - spory

Nosítka
- opilství nebo úraz, též operace

Nůž
- výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně
bez špičky - marné úklady
brousit: znamená hádky a spory
brousiti - spor
brousiti: zpytuj se a poznáš své chyby
dostati dárkem: nečekaně se smíří s tebou nepřítel
kapesní nůž - chudoba
kapesní otevřený - pozor na cestu sebekratší
koupit nůž: je předzvěstí nenadálých návštěv
koupiti: najdeš něco
krájeti s ním: budeš chválen pro svou opatrnost
nalézt nůž: věští dobrou práci
nalézti a zvednouti - radost v rodině
nalézti: klepy ti způsobí velkou škodu
neúspěšně se pokusit pořezat se tupým nožem: nezdařený záměr
nůž a vidličku vidět: dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete
ostrý: trápení a rozkolísanost
poranit se nožem:je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména
pořezat se jím: čeká vás klam nebo zklamání
připravený ke krájení: znamená bídu
rezavý: děl se s jinými o své radosti
sám se říznout: není dobré být člověku samotnému
uhodit jím někoho: je znamením tvého neslušného chování
vidět ho: znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek
vidět velký zabijačkový nůž: varování před nebezpečím
viděti: značí rozchod
zabodnutý - vražda
zavřený - pokoj
zlomený: věští nezdar všech předsevzetí
zrezivělý nůž: znamená neuspokojeni v manželství

Nůše
- malý výnos tvé živnosti

Nůžky
- rozdvojení