Custom Search

 

Velký snář - Č

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Čabraka
viděti - ze lží ženských vzejde ti mrzutost

Čaj
mnoho píti - ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil
neb thé píti - zapletení tvých záležitostí
nésti - hostina, dobrá zábava
píti - rýma
pro společnost vařiti - tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti

Čakan
- šibeniční humor

Čáp
- radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví
čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti
chodí-li po střeše - nedůvěra tvých známých
chytiti ho - budeš v zaměstnání povýšen
letící k jihu - dítě
letící k severu - smrt
letící k východu - bohatství
letící k západu - chudoba
na něm seděti - velmi brzký sňatek
peří z něho škubati - obohatíš se
po dvou viděti - štěstí, brzká svatba
s ním besedovati - buď opatrný ve své lásce
usadí-li se u komína - obdržíš hosty
v domě - milý host
v zimě viděti - neštěstí
viděti v povětří - od zlodějů znepokojován býti
z domu letící - smrt hosta
z domu odlétá - někdo z nájemníků zemře
zdraviti ho - přírůstek do rodiny

Čaroděj
- to, co se ti zdá pravdou, je pohádka
s ním co činiti - důležité události, na které jsi nemyslil

Čarodějnice
- zlá žena v domě
čarovati - kup jmelí pro lásku nebo verbenu
podaří-li se ti jí utéci - vyvázneš z nebezpečí
pronásleduje-li tě - máš nablízku nepřátele
viděti - hrozí ti nepřátelství
viděti: varování před falešnými přáteli.

Časopis
- pokrok značí, také však ohlupování

Čéška
s ní si pohrávati - značí mužům nebezpečí, ženám necudnost

Čeládka
míti ji - ztráta dobytka a slabá úroda
mnoho jí míti - hynutí dobytka
vyhnati ji ze dvora - očekávej rozmnožení statku

Čelo
široké - velmi šťastné manželství
krásné - moc nad jinými
malé - špatné nadání
malé a vrásčité - znamení, aby ses svobodně o něco ozval
na něm ránu - utrpíš škodu
pěkně klenuté a jasné - dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání
poraněné - škoda
porušené - posměch
vysoké míti - lehce všechno pochopiti

Čepec
- značí svatbu
je-li čistě bílý - šťastné manželství
je-li špinavý - skoupý manžel
je-li s černou stuhou - krátké manželství
na hlavu si dáti - brzká svatba
s kokardou - povládne paní
viděti v nočním čepci - očekávají tě menší starosti

Čepice
- uč se zdvořilosti
dáti si ji na hlavu - brzká svatba
huňatou slibovati - blízká žena tě chce ošálit
nasazenou na hlavě - dočkáš se úcty
ztratiti - z pošetilostí vytržen býti
ztratiti ji - objasnění něčeho

Čermáček
- štěstí
v pokoji létající - štěstí

Černidlo
viděti se píti - klevety

Černoch
jej viděti - smutná novina
s ním mluviti - obdržíš zprávu zdaleka

Černý bez
viděti: naděje na uzdravení ze starého neduhu.

Čert
báti se ho a utíkati před ním - poznáš dobrého přítele
býti jím trápen - pevná služba, pevné místo
čerta viděti u sebe - zisk, dobrý obchod
hladiti čerta - peklem odměnění od kohosi
honiti ho - kup si los
nad ním zvítěziti - užitek přinášející obchod
nésti ho na zádech - zlá manželka
ocas mu vytrhnouti - budou tě trápit nemoci
s andělem - dar
s ním zápasiti - zlé náruživosti
viděti ho - podvod, který za to stojí
viděti ho na housle hráti - poznáš škodlivého člověka
viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem - neštěstí, bída

Červ
- nepřítel
před nimi se leknouti - výstraha před nepřítelem
v ovoci - zrada nebo choroba
viděti - před zlomyslnými se měj na pozoru
viděti mnoho červů - znamená tajné nepřátele
zabíti - od neduhu opouštěn býti
zabíti ho - vítězství nebo uzdravení, též radost

Červánky
- dobrá naděje
- klid a vyjasnění
uzdravení.

Červená
- v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně
jako barva - symbol ohně, žhnutí, horka
plameny - znamenají něco velmi dobrého
v očích - přináší radost
vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýkat - člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní; také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

Červotoč
slyšeti ho - smrt známého

Česání
býti: veselá slavnost se chystá.
jinému vlasy česati: těžká, zbytečná práce.
se - prospěch
zamotané dlouhé vlasy - těžká, marná práce

Česnek
jeho svazek dáti či přijmouti - delší zármutek
jísti - nečistota
jísti - pečuj o své zdraví
trhati aneb koupiti - se Židy obchod vésti
vařený jísti - zármutek
viděti aneb cítiti - hádka
viděti zelený růsti - potěšení z dětí a přátel

Četa
viděti ji - provést spojenými silami, když chceš zvítězit

Četník
- předvolání

Čížek
viděti ho v kleci - touha po větší svobodě
zpívat slyšeti - někoho poznati

Čihadla
číháš-li ve snu - tvé pátrání bude korunováno úspěchem
rozvěšovati - sváry v rodině

Čichati
- pátrej více dohadováním

Čimčarání
slyšeti - domácí klepy

Číňan
- faleš
jej viděti - závist sousedů

Činitel
jím býti - nestřídmost

Čísla
číslo7. Vše ve skupinách po sedmi viděti - jest dobré znamení
Přepadají vás ve snu čísla, matematické vzorce a fyzikální zákonitosti a nejste přitom ani fyzik ani matematik a ani se nesnažíte vyřešit kvadraturu kruhu? Pozor, možná, že ji už řešíte - pouze ne matematicky, ale někde ve svém životě. Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu.
psáti - mnoho zaneprázdnění
smazati - sám sebe ošiditi
spočítati málo čísel - peníze
táhnouti, které se ti líbí - velká naděje na dobrý výdělek
viděti - kup si los, též duševní námaha
viděti - štěstí v loterii míti
viděti č.1 - spokojenost
viděti č.2 - klevety
viděti č.3 - práce
viděti č.4 - marné namáhání
viděti č.5 - půtka

Čísti
knihy poučné aneb pobožné - šťastná spokojenost
knihy psané - zámožnost
zábavné knihy - útěcha, uspokojení

Článek
řetězu - dobré přátelství

Člověk
člověčí lejno - zlato do domu
postavy hrozné - radost
viděti ho s korunou - v létě dobře, v zimě škodno
viděti ho vousatého - pozor před pronásledováním

Člun
množství člunů - nečekané zbohatnutí
na vodě kolísající - nebezpečí
plaviti se na něm - kratší cesta
se topící - smrtelná příhoda
se topící a opět se objevivší - velký prospěch

Člunek
ke tkaní - strast z práce

Čmelák
- zloděj
býti jimi uštípán - krádež
na zvířeti - zbytečný strach

Čočka
- starost
jísti - dobré časy míti
jísti ji - neshody, ale peníze, i podvod
přebírati ji - mrzutost
roztrousiti - sám sobě škodu učiniti
skrz ní se dívati: omyl.
viděti - své věci dobře upotřebiti

Čokoláda
píti ji - dobrá výživa, dobrá práce
vařiti ji a ochutnávati - zasnoubení v rodině nebo u přátel
viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar

Čtverylka
tančiti ji - veselá bezstarostná mysl

Čtyřlístek
- štěstí
hledati - nespokojenost

Čtyřstup
v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne

Čvanhati
- úspěch na započaté cestě